Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłaszono kolejne konkursy w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach:

  • Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie: 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych- projekty grantowe (konkurs Nr RPKP.01.05.03-IZ.00-04-165/18)
  • Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania  3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18)
  • Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT (konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-161/18)
  • Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie:  6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18)
  • Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-164/18)

Wróć