Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór partnerów do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2018”

przez Leszek Nienartowicz

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza:

nabór partnerów do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2018”

ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne - edycja 2018.

Głównym celem Partnerstwa jest organizacja imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

Działania planowane w ramach projektu: przygotowanie wraz z liderem projektu (Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego) dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o dokumentację konkursową, złożenie wniosku o dofinansowanie, realizacja i rozliczenie, a także utrzymanie trwałości projektu.   

Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności partnerów zostanie ustalony po wyborze partnerów w Umowie partnerskiej.

Partnerami projektu mogą być podmioty:

 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządowa jednostka organizacyjna;
 • organizacja pozarządowa;
 • kościół;
 • związek wyznaniowy;
 • osoba prawna kościoła;
 • osoba prawna związku wyznaniowego;
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną;
 • państwowa jednostka organizacyjna;
 • organ władzy, administracji rządowej;
 • przedsiębiorstwo.

Kryteria wyboru Partnerów: wybór Partnerów zostanie dokonany w oparciu o kryteria wyboru Partnerów zawarte w Regulaminie naboru partnerów.

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru w przypadku braku zmiany załącznika nr 5 Wykaz projektów pozakonkursowych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 5 lipca 2018 r.

Sposób składania zgłoszeń:

 1. Ofertę, czyli formularz ofertowy wraz załącznikami należy złożyć w wersji papierowej
  w 2 egzemplarzach wpiętych w segregator/-y, a formularz ofertowy dodatkowo także w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu, jako plik do edycji (np. w rozszerzeniu .doc) na nośniku np. CD w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2018 - nabór partnerów”
 2. Oferta może być dostarczony:
 • osobiście lub  przez  posłańca (dostarczyciel  otrzyma  dowód  wpływu  przesyłki opatrzony  podpisem  i  datą)  –  decyduje  data  wpływu  do  Punktu  Informacyjno-Podawczego   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu,
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania. 

Miejsce składania zgłoszeń:

 1. Punkt Informacyjno-Podawczy  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w  Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter. 
 2. Formularz należy  złożyć  w  godzinach  pracy  Urzędu  od poniedziałku  do  piątku:

- w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30,

- we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00. 

Szczegóły naboru określone zostały w Regulaminie naboru partnerów w celu przygotowania
i wspólnej realizacji imprez kulturalnych.

Załączniki do Regulaminu naboru partnerów:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy  wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w Rozdziale 4
ust. 3 Regulaminu naboru partnerów

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania formularza oferty

Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania załączników do oferty

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

Pani Małgorzata Dybowska, tel. 56 62 18 284, e-mail m.dybowska@kujawsko-pomorskie.pl

Pani Ewa Przyziółkowska, tel. 56 62 18 774, e-mail e.przyziolkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Lista dokumentów:

Ogłoszenie NABORU 2018.pdf

Regulamin NABORU 2018.pdf

 

zał. nr_1 do NABORU partnerów_Formularz oferty 2018.doc

zał. nr_2 do NABORU partnerów_Instrukcja wypełniania formularza oferty 2018.pdf

zał. nr_3 do NABORU partnerów_Instrukcja wypełniania załączników 2018.pdf

 

zał.nr 2 do formularza oferty_Oświadczenie dot.sytuacji finansowej.doc

zał.nr 4 do formularza oferty_nr 8 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.doc

zał.nr 5 do formularza oferty_Zał. nr 10.2 Oświadczenia partnera projektu.doc

zał.nr 6 do formularza oferty_Zał. nr 11 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.doc

zał.nr 7 do formularza oferty_Zał nr 12 Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis.doc

zał.nr 8 do formularza oferty_Oświadczenie dot. kwalifikowalności wydatków.doc

zał.nr 10 do formularza oferty_Oświadczenie dot. Kryterium B.5 Maksymalna wartość dofinansowania imprezy kulturalnej ze środków EFRR.doc

zał.nr 11 do formularza oferty_Oświadczenie potw. zdolność instytucjonalną.doc

zał.nr 12 do formularza oferty_Oświadczenie dot. artystów z krajów RMB_pierwsza edycja.doc

zał.nr 13 do formularza oferty_Oświadczenie dot. artystów z krajów RMB.doc

zał.nr 18 do formularza oferty_Oświadczenie dot. cykliczności.doc

zał.nr 19 do formularza oferty_INFORMACJA dla osoby, której dane dotyczą.doc

zał.nr 20 do formularza oferty_ZGODA osoby, której dane dotyczą.doc

 

WZÓR_Umowa partnerska_2018

WZÓR_Zał. nr 2 do Umowy Partnerskiej_opis_faktury_2018

WZÓR_Zał. nr 3 do Umowy Partnerskiej_Sprawozdanie końcowe2018

WZÓR_Zał. nr 4 do Umowy Partnerskiej_Oświadczenie_ilość odbiorców2018

WZÓR_Zał. nr 5 do Umowy Partnerskiej_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717

 

Kryteria wyboru projektów

Wróć