Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja i promocja RPO WK-P na lata 2014-2020

Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok

Numer projektu RPKP.12.02.00-04-0001/18

Data podpisania umowy 28.12.2018 r.

Wydatki kwalifikowalne: 2 300 000,00 PLN

Wkład UE: 1 955 000,00 PLN

Celem Rocznego Planu Działań na rok 2019 w zakresie informacji i promocji jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych planuje się m.in. organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie, w tym szkoleń dla odbiorców wsparcia w ramach instrumentu jakim jest RLKS oraz dla beneficjentów w zakresie zasad właściwej i skutecznej realizacji projektów w ramach RPO WK-P. Zaplanowano również udział potencjalnych beneficjentów w zagranicznych wizytach studyjnych. Przewidziano przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu informującej o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach programu, planowanych w 2019 roku, produkcję spotu promującego RPO WK-P i audycji o efektach wdrażania programu, a także organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach cyklicznej akcji informacyjno–promocyjnej. Ponadto zaplanowano zakup kalendarzy książkowych, kieszonkowych, ściennych i biurkowych promujących RPO WK-P na lata 2014-2020, zakup drobnych materiałów promocyjnych oraz wykonanie ścianki promującej RPO WK-P na potrzeby planowanych konferencji, szkoleń i spotkań.

Powyższe działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi. Podstawowym kanałem informacji będzie strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu). Na portalu dostępne są informacje na temat najważniejszych dokumentów programowych RPO WK-P np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ RPO WK-P, informacje o prowadzonych i planowanych naborach wniosków, o pracach Komitetu Monitorującego, konsultacje społeczne. RPD będzie realizowany zgodnie ze Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

__________________________________________________________________________________________________________

Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok

Numer projektu RPKP.12.02.00-04-0002/17

Data podpisania umowy 14.12.2017

Wydatki kwalifikowalne: 2 188 000,00 PLN

Wkład UE: 1 859 800,00 PLN

 

Celem informacji i promocji na rok 2018 jest w szczególności poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czytaj dalej IZ RPO WK-P) będą odpowiedzialne Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia
w zakresie Zadania 8 - RLKS oraz Departament Promocji i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca, czytaj dalej IP) w zakresie Zadania 9—Informacja i komunikacja.

Działania będą realizowane zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2018 rok oraz Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi.

 

W ramach projektu planuje się m.in.:

- organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków
o dofinansowanie, w tym szkoleń dla odbiorców wsparcia w ramach instrumentu jakim jest RLKS oraz dla beneficjentów w zakresie zasad właściwej i skutecznej realizacji projektów w ramach RPO WK-P,

- udział potencjalnych beneficjentów w wizytach studyjnych,

- Przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu informującej o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach programu planowanych w 2018 roku,

- produkcję spotu promującego RPO WK-P,

- organizację konferencji poświęconej RPO WK-P,

- organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach cyklicznej akcji informacyjno–promocyjnej.

- zakup kalendarzy książkowych i ściennych promujących RPO WK-P na lata 2014-2020,

- zakup drobnych materiałów promocyjnych oraz druk broszur informujących o ważnych zagadnieniach dotyczących programu.

Podstawowym kanałem informacji jest strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP. Na portalu dostępne są informacje na temat RPO WK-P, najważniejszych dokumentów programowych np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ, prowadzonych
i planowanych naborach wniosków, prac Komitetu Monitorującego, konsultacji społecznych. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań informacyjnych
i promocyjnych, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.

__________________________________________________________________________________________________________

Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2017 rok

Celem informacji i promocji na rok 2017 jest w szczególności poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w kontekście zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czytaj dalej IZ RPO WK-P) będą odpowiedzialne Departament Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie Zadania 8 - RLKS oraz Departament Promocji i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca, czytaj dalej IP) w zakresie Zadania 9—Informacja i komunikacja.

Działania będą realizowane zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2017 rok oraz Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi.

W ramach projektu planuje się m.in.:

 • organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinasowanie, w tym szkoleń dla obiorców wsparcia w ramach nowego instrumentu jakim jest RLKS — Rozwój kierowany przez lokalną społeczność,
 • organizację szkoleń dla beneficjentów w zakresie zasad właściwej i skutecznej realizacji projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
 • przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu informującej o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach programu planowanych w 2017 roku,
 • przeprowadzenie Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
 • udział potencjalnych beneficjentów w wizytach studyjnych,
 • konkurs dla dziennikarzy na materiał poświęcony funduszom europejskim,
 • zakup kalendarzy książkowych i ściennych promujących RPO WKP na lata 2014¬2020,
 • zakup drobnych materiałów promocyjnych,
 • druk broszur informujących o ważnych zagadnieniach dotyczących programu.

Podstawowym kanałem informacji jest strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP. Na portalu dostępne są informacje na temat RPO WK-P, najważniejszych dokumentów programowych np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ, prowadzonych i planowanych naborach wniosków, prac Komitetu Monitorującego, konsultacji społecznych. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.

Numer projektu RPKP.12.02.00-04-0001/17

Data podpisania umowy 25.01.2017

Wydatki kwalifikowalne: 2 140 000,00 PLN

Wkład UE: 1 819 000,00 PLN

__________________________________________________________________________________________________________

Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2016 rok

Numer umowy / decyzji / aneksu

RPKP.12.02.00-04-0001/16-00

Data podpisania umowy pierwotnej

2016-01-27

Data rozwiązania / anulowania

brak

Data ostatniej aktualizacji

2016-01-27

Wydatki kwalifikowane

2 210 000,00 PLN

Wkład UE

1 878 500,00 PLN

 

Celem informacji i promocji na rok 2016 jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego o perspektywie finansowej 2014-2020, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć.

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czytaj dalej IZ RPO WK-P) będą odpowiedzialne Departament Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie Zadania 8 - RLKS oraz Departament Promocji, Sportu i Turystyki i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca, czytaj dalej IP) w zakresie Zadania 9—Informacja i komunikacja.

Działania będą realizowane zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych
i promocyjnych na 2016 rok oraz Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi.

W ramach projektu planuje się m.in.:

 • organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinasowanie, w tym szkoleń dla obiorców wsparcia w ramach nowego instrumentu jakim jest RLKS — Rozwój kierowany przez lokalną społeczność,
 • przeprowadzenie Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
 • udział potencjalnych beneficjentów w wizytach studyjnych,
 • konkurs o RPO WK-P,
 • zakup kalendarzy książkowych i ściennych promujących RPO WKP na lata 2014-2020,

druk RPO WK-P oraz publikacje o RPO WK-P. Podstawowym kanałem informacji jest strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP. Na portalu dostępne są informacje na temat RPO WK-P, najważniejszych dokumentów programowych np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ, prowadzonych i planowanych naborach wniosków, prac Komitetu Monitorującego, konsultacji społecznych. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.


Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 2015 rok

(2015-11-10 14:43 przez Damian Wiśniewski)

Numer umowy / decyzji / aneksu

RPKP.12.02.00-04-0001/15-01

Data podpisania umowy pierwotnej

2015-11-10 2015

Data rozwiązania / anulowania

brak

Data ostatniej aktualizacji

2016-01-18

Wydatki kwalifikowane

475 193,00 PLN

Wkład UE

403 914,05 PLN

 

Celem informacji i promocji na rok 2015 jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego o perspektywie finansowej 2014-2020, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć.

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czytaj dalej IZ RPO WK-P) będą odpowiedzialne Departament Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie Zadania 8 - RLKS oraz Departament Promocji, Sportu i Turystyki i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca, czytaj dalej IP) w zakresie Zadania 9—Informacja i komunikacja.

Działania będą realizowane zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych
i promocyjnych na 2015 rok oraz Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działania będą dostosowane do odbiorcy i jego stopnia zaawansowania znajomości zagadnień związanych z funduszami europejskimi.

W ramach projektu planuje się m.in.:

 • organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie ogłaszanych naborów wniosków o dofinasowanie, w tym szkoleń dla obiorców wsparcia w ramach nowego instrumentu jakim jest RLKS — Rozwój kierowany przez lokalną społeczność,
 • udział potencjalnych beneficjentów w wizytach studyjnych,
 • konkurs o RPO WK-P,
 • zakup kalendarzy książkowych i ściennych promujących RPO WKP na lata 2014-2020,

druk RPO WK-P oraz publikacje o RPO WK-P. Podstawowym kanałem informacji jest strona internetowa www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl prowadzona przez IZ RPO WK-P wraz z IP. Na portalu dostępne są informacje na temat RPO WK-P, najważniejszych dokumentów programowych np. SZOOP, wytyczne ministerialne i IZ, prowadzonych i planowanych naborach wniosków, prac Komitetu Monitorującego, konsultacji społecznych. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.

 

Wróć