Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pieniądze na nowoczesne usługi społeczne

przez Leszek Nienartowicz

Uruchamiamy kolejne środki naszego RPO z przeznaczeniem na projekty dotyczące rozwoju sieci usług społecznych, w tym nowoczesnych usług opiekuńczych na rzecz niesamodzielnych osób dorosłych, celowanego wspierania rodzin i lepszej organizacji pieczy zastępczej oraz tworzenia systemów mieszkań wspomaganych. Do rozdysponowania mamy 37,5 miliona złotych.

 

- Celem jest między zbudowanie sieci takich usług opiekuńczych, adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnymi, które pozwolą im funkcjonować w środowiskach rodzinnych i sąsiedzkich, bez sztucznego odizolowania i zrywania naturalnych więzi, na tyle samodzielnie na ile jest to możliwe, z gwarancją, że ich indywidualne potrzeby będą miały pierwszeństwo przed logiką wymagań organizacyjnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Środki przeznaczamy tu nie tylko na tworzenie i rozwijanie lokalnych dziennych domów pobytu, środowiskowych domówi i klubów samopomocy oraz systemów mieszkań wspomaganych (lokum w powiązaniu ze zindywidualizowanym wsparciem społecznym), ale także usług opiekuńczych świadczonych takim osobom w miejscu ich zamieszkania – przez dziennych opiekunów i asystentów, a także w ramach wolontariatu opiekuńczego i pomocy sąsiedzkiej.

W segmencie dotyczącym systemowego wspierania rodzin chodzi przede wszystkim o przedsięwzięcia służące wspieraniu rodziców w ich funkcjach opiekuńczych i wychowawczych, co powinno skutkować ograniczeniem liczby rodzin dysfunkcjonalnych i dzieci umieszczanych w takich przypadkach w instytucjach pieczy zastępczej. Projekty mogą też dotyczyć tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla nie więcej niż czternaściorga młodych ludzi.

 

Wnioski aplikacyjne mogą też dotyczyć tworzenia mechanizmów pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową bezdomnych.  

 

Nabór wniosków rozpocznie się 31 lipca i zakończy 16 sierpnia, rozstrzygnięcie w styczniu 2018. Zakładamy, że wsparte w wyniku konkursu przedsięwzięcia pozwolą objąć różnymi formami zindywidualizowanych usług społecznych ponad 3 tysiące osób.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

4 lipca 2017 r.

Wróć