Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nabór kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

przez Monika Rybicka

Nabór kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w następujących dziedzinach:

1. Ochrona przeciwpowodziowa nr 9*
2. Gospodarka odpadami nr 10*
3. Aspekt z zakresu pomocy publicznej nr 22*
4. Aspekt dotyczący ochrony środowiska nr 23*

Załączniki:

1. Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020(.pdf)
2. Formularz zgłoszeniowy - Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (.doc)
3. Oświadczenie kandydata na eksperta (.pdf)

Nabór odbędzie się w dniach od 03 października do 14 października 2016 r.
 
Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów

1. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)
2. Załącznik 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Wykaz dziedzin /aspektów RPO WK-P 2014-2020 (.pdf)
3. Załącznik 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów - wersja word (.doc)
4. Załącznik 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Oświadczenia kandydata na eksperta (.pdf)
5. Załącznik 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
6. Załącznik 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (.pdf)
7. Załącznik 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Wzór umowy o dzieło (.pdf)
8. Załącznik 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Ankieta oceny pracy eksperta (.pdf)
9. Załącznik 8 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Zasady udziału ekspertów na etapie procedury odwoławczej (.pdf)
10. Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

 

 

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem Dziedziny/Aspektu, do której aplikuje kandydat) należy przesłać pocztą lub złożyć w Punkcie informacyjno-podawczym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, należy przesyłać w terminie od dnia 03.10.2016 r. do dnia 14.10.2016 r. Od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

W przypadku ubiegania się przez jedną osobę o wpis na listę kandydatów na ekspertów w kilku dziedzinach/aspektach wymienionych w pkt. 1-4, należy złożyć w ramach każdej dziedziny/każdego aspektu osobny formularz kwestionariusza osobowego. Do każdego kwestionariusza należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w ramach danej dziedziny/danego aspektu.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wróć