Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący zmiany Ogłoszenia o naborze i Regulaminu konkursu w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Komunikat dotyczący zmiany Ogłoszenia o naborze i Regulaminu konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie procesów  badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich.

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą  z dnia 15.09.2016 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich w następującym zakresie:

Rozdział 4 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu pkt 1 otrzymał brzmienie:  „Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 05.09.2016 r. do 30.09.2016”.

Dokonana zmiana Rozdziału 4 pkt 1 implikuje zmianę w Regulaminie konkursu Rozdziału 3 Podstawowe informacje dotyczące konkursu Podrozdziału 3.8 Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, który otrzymuje brzmienie: „Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017r.”

Analogicznych zmian dokonano również w ogłoszeniu o naborze.

Powyższych zmian Instytucja Zarządzająca RPO zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych Beneficjentów, w związku z otrzymanymi uwagami i po przeanalizowaniu zapisów dokumentacji konkursowej. Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Wróć