Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie: 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw [konkurs nr RPKP.01.05.03-IZ.00-04-165/18]

Data: od 2018-04-16 do 2018-05-11
Dodane 16.03.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [17.05.2018]

Zakończony [11.05.2018]

Wyniki naboru [17.05.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16 marca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 16 kwietnia 2018 r. i trwał do dnia 11 maja 2018 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 52 777 925,00 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.05.03-IZ.00-04-165/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1167/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.05.03-IZ.00-04-165/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy ocenionego projektu (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 25/1125/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zwiększenia dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu w konkursie Nr RPKP.01.05.03-IZ.00-04-165/18 ogłoszonym w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy ocenionego projektu (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania: 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania: 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe [1] (konkurs Nr RPKP.01.05.03-IZ.00-04-165/18).

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2016, poz. 217 , dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent projektu grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej).

Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja, w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 16.04.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 11.05.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [2] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[2] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: instytucję otoczenia biznesu [3]
Na moment podpisania umowy beneficjent musi posiadać siedzibę/oddział/filię na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

[3] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty grantowe [4] zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez:

 1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności:
  • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
  • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
  • adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług [5] i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
  • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.
 2. Udział przedsiębiorstw w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizacja wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 3. Udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.

[4] Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2016, poz. 217 , dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent projektu grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej).
Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja, w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach.

[5] Ściśle określone postępowanie, w którym strona trzecia (organizacja), przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia określone wymagania. Certyfikacja jest częścią procesu oceny zgodności. Certyfikat/y powinny być wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, np. PCC-CERT, BSI, BPIC, SGS, DNV, DQS, TÜV, DEKRA, i wiele innych, wyznaczające standardy kontroli w zakresie zastrzeżonym przez daną jednostkę.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. W tym 0,5% pochodzi ze środków własnych Wnioskodawcy w formie finansowej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi co najmniej 90% alokacji przeznaczonej na konkurs.

W ramach konkursu dofinansowanie uzyska tylko 1 projekt.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 52 827 840,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich:Link otwiera się w nowej karcie  https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: