Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20]

Data: od 2020-04-14 do 2021-12-31
Dodane 27.01.2020 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru I rundy konkursowej [07.05.2020 r.]

Wyniki naboru I rundy konkursowej [07.05.2020 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 stycznia 2020 r. konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20, informujemy iż (nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy I rozpoczął się w dniu 14 kwietnia 2020 r. i trwał do dnia 27 kwietnia 2020 r.), wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 19 533 503,55  zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich – runda Iw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1507/20 z dnia 9 września 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich – runda Iw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionego projektów (.pdf)

 

Wyniki naboru II rundy konkursowej [05.02.2021 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 stycznia 2020 r. konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20, informujemy iż(nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy II rozpoczął się w dniu 18 stycznia 2021 r. i trwał do dnia 29 stycznia 2021r.),wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 770 034,21 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

(II runda) Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w konkursie RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich – runda II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/900/20 z dnia 9 czerwca 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem złożonym w konkursie RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich – runda II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionego projektu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1], (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20)

[1] Ilekroć w niniejszych kryteriach jest mowa o miastach prezydenckich należy przez to rozumieć miasta o których mowa w art. 26 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506).

 

Terminy

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w następujących rundach konkursowych:

I runda: od 14.04.2020 r. do 27.04.2020 r.,

II runda: od 18.01.2021 r. do 29.01.2021 r.,

III runda: od 18.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia:

  • I rundy: wrzesień 2020 r.
  • II rundy: czerwiec 2021 r.
  • III rundy: maj 2022 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Jednostkę samorządu terytorialnego (miasto prezydenckie), zarządzającą[1] drogami wojewódzkimi, tj. Gminę Miasta Bydgoszcz, Gminę Miasto Włocławek; Gminę Miasto Grudziądz; Miasto Inowrocław.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

[1] Zobowiązanie wynika z ustawy lub powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

• Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg wojewódzkich, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo- rowerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub windy, inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego) na drogach wojewódzkich. Inwestycje w drogi wojewódzkie poza TEN-T, wiążące regionalny układ transportowy, pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Łączna kwota dofinansowania wnioskowanego przez miasto prezydenckie nie może przekroczyć maksymalnej kwoty środków przeznaczonej na to miasto w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały KM RPO WK-P w sprawie przyjęcia do kryteriów.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 27 458 642, 00 zł [1]

Podział alokacji na rundy przedstawia się następująco:

Runda I: 18 936 126,00 zł
Runda II: 6 699 974,00 zł
Runda III: 1 822 542,00 zł.

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2567 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich:Link otwiera sie w nowej karcie  https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: