Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji [konkurs nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17]

od 2017-11-03 do 2017-11-15

Dodane: 2017-06-30 12:22:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 09:53:14 przez Jarosław Lorenc

Zakończony [15.11.2017]

Wyniki naboru [16.11.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 czerwca 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 3 listopada 2017 r. i trwał do dnia 15 listopada 2017 r.), wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 132 673 112,72 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Poniżej przedstawiamy aktualną listę projektów złożonych w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs. Na liście dokonano poprawy nazwy wnioskodawcy w odniesieniu do dwóch projektów z uwagi na błąd techniczny związany z omyłkowym przyporządkowaniem nazw wnioskodawców do realizowanych przez nich projektów.

Aktualna lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów
złożonych w konkursie Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17 w ramach Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 52/2428/17 z dnia
28 grudnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych
w ramach konkursu Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17 w ramach Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 52/2433/17 z dnia
29 grudnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych
w ramach konkursu Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17 w ramach Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach (konkurs Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 03.11.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 15.11.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć
w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone  w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

- jednostkę naukową[1];
- konsorcjum [2] jednostek naukowych;
- konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw

ujętego w załączniku 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Informacje o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO[3],[4]. W przypadku projektów realizowanych przez konsorcja liderem w ramach projektu może być jedynie podmiot wskazany w ww. załączniku.

W przypadku projektów realizowanych przez konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, liderem w  ramach projektu może być jedynie jednostka naukowa.   

Przedsiębiorstwa będące członkami konsorcjum  muszą posiadać na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu siedzibę/oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

[1] Jednostka naukowa zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.).

[2] Poprzez konsorcjum na gruncie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.  2016 r. poz. 2045, dalej: ustawa o finansowaniu nauki) należy rozumieć: grupę jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

[3] Przedmiotowy dokument stanowi element dokumentacji konkursowej.

[4] Zmiana składu podmiotowego konsorcjum jest możliwa i nie stanowi poważnej zamiany przedsięwzięcia uzgodnionego w zał. 5b do Kontraktu Terytorialnego, o ile nie obejmuje lidera konsorcjum oraz nie wpływa na realizację celów przedsięwzięcia oraz planowanej agendy badawczej. Przedmiotowe zmiany podlegają weryfikacji MNiSW i MR na podstawie przekazanych przez IZ RPO informacji o zmianach uzgodnionych w zał. 5b do KT.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty polegające na:

Rozwoju publicznej infrastruktury B+R jednostek naukowych o wysokim potencjale poprzez m.in. budowę [1] lub przebudowę[2] lub remont[3] obiektów oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Realizowane w ramach projektu przedsięwzięcie prowadzi do utworzenia infrastruktury B+R.

Infrastruktura B+R oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowania i infrastrukturę łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych. Takie różne rodzaje infrastruktury badawczej mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów) zgodnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC).

[1] Zgodnie z definicją ujętą w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290).
[2] jw.
[3] jw.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 146 795 000,00  zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

  1. Wzory kart oceny (.zip)
  2. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
  3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.09.16 r. (.pdf)
  6. Dokument: "Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 " (.pdf)
  7. Załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego –Informacje o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO - zaktualizowany załacznik
  8. Załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego –Informacje o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO - obowiązuje od 29.09.2017r.
  9. Załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego –Informacje o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO - obowiązywał od 30.06.2017r. do 28.09.2017r.