Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania

przez Katarzyna Walusiak

Lokalne Grupy Działania to organizacje tworzone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Ich cel to realizacja inicjatyw aktywizujących lokalne społeczności. Działają w miastach i na obszarach wiejskich w ramach instrumentu ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS) i korzystają m.in. ze środków unijnych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, który realizuje RLKS w tak dużej skali.

 

Jednym z instrumentów, w które samorząd województwa wyposażył Lokalne Grupy Działania, jest wsparcie grantowe na realizację projektów ułatwiających społecznościom lokalnym integrację, aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej. To działania, które finansujemy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i które skierowane są zarówno do mieszkańców wsi, jak i wszystkich miast w województwie.

 

Nabory wniosków o wsparcie Lokalne Grupy Działania ogłaszają na swoich stronach internetowych. Mogą o nie wnioskować między innymi organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy i instytucje, które skierują pomoc bezpośrednio do członków lokalnych społeczności. Chodzi zwłaszcza o pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym oraz ich otoczeniu.

Wsparcie może trafić na trzy rodzaje przedsięwzięć:

 

  • Działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Pomoc umożliwi tworzenie klubów samopomocy świadczących usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych; świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych pomagających w wychowywaniu i aktywizujących młodych członków lokalnych społeczności oraz klubów pracy wspierających osoby bezrobotne w poszukiwaniu zatrudnienia. To także wsparcie na organizację zajęć terapeutycznych, szkoleń pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje zawodowych oraz profesjonalne doradztwo umożliwiające aktywizację społeczną i powrót na rynek pracy. Środki trafią również na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych oraz osób świadczących pomoc rodzinom marginalizowanym.

 

  • Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Chodzi między innymi o organizację usług wzajemnościowych i samopomocowych, w tym pokrycie kosztów wolontariatu.  To także wsparcie na pokrycie kosztów zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej, czyli osób które integrują mieszkańców i pobudzają ich do wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. Pomoc trafi też na projekty z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej, oraz organizację imprez i spotkań integracyjnych, kulturalnych, sportowych i ekologicznych.

 

  • Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wsparcie pomoże w budowaniu partnerstw publiczno-społecznych z udziałem samorządów lokalnych i podmiotów ekonomii społecznej, czyli firm i organizacji działających na rzecz reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt grantowy oznacza, że procedura ubiegania się o środki jest uproszczona. Maksymalne wysokość wsparcia to: 150 tysięcy złotych - w przypadku projektu, którego efektem będzie znalezienie zatrudnienia przez część jego uczestników; oraz 50 tysięcy złotych – w przypadku grantów zakładających wzrost efektywności społecznej. Do podziału w grantach jest 75 mln, natomiast na podobne działania, ale w zwykłym trybie konkursowym jest 11,8 mln zł (realizuje je 10 LGD). Łączna liczba LGD, które realizują działania z EFS (granty + konkursy) to 26.

Wróć