Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Materiał, który Państwu  udostępniamy, przedstawia postępy w realizacji funduszy unijnych w naszym województwie. A dokładniej tej części funduszy, którymi zarządzamy w regionie, czyli dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P). Materiał ten będziemy systematycznie rozbudowywać, aktualizować i wzbogacać o nowe informacje, aby w jak najpełniejszy i obiektywny sposób pokazać jak wiele udało nam się wspólnie osiągnąć w naszym regionie dzięki wsparciu z funduszy.

-Wdrażanie funduszy nie jest dla nas zadaniem nowym, uczestniczymy w nim jako Samorząd Województwa nieprzerwanie od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej - mówi marszałek Piotr Całbecki - Te doświadczenia, które zebraliśmy w poprzednich latach, nauczyły nas na pewno jednego – przy realizacji takich zadań najważniejszy jest plan. Plan wieloletni, przemyślany, ustalony i wypracowany wspólnie z naszymi partnerami w samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, środowiskach naukowych i biznesowych, oparty na dokumentach strategicznych – zarówno z poziomu regionalnego, jak i lokalnego. I co równie ważne, planu tego należy się trzymać i konsekwentnie go realizować, a reagować elastycznie wtedy, kiedy jest to niezbędne.

I taki plan na realizację RPO WK-P mamy i realizujemy go od 2014. Ale musimy przy tym pamiętać, że jest to plan, który będziemy wdrażać stopniowo do roku 2023, gdyż dopiero wtedy kończyć się będą niektóre z dofinansowanych przedsięwzięć. Naszym podstawowym założeniem było to, że chcemy środki z funduszy unijnych mądrze zainwestować, a nie tylko szybko wydać. Myślimy również o długofalowych skutkach naszego programu, wykraczających poza rok 2023.  Stąd m.in. tak duży nacisk w naszym programie położony został na wdrażanie wielu działań przy wykorzystaniu instrumentów finansowych (pożyczek, poręczeń itp.). Liczyliśmy się oczywiście z tym, że przygotowanie do ich realizacji jest procesem złożonym i długotrwałym, jednakże w dłuższej perspektywie kapitał zainwestowany w taki sposób będzie stanowił motor napędowy dla kolejnych działań prorozwojowych w naszym regionie po zakończeniu finansowania ze źródeł zewnętrznych.

Dzięki takiemu podejściu kierunki podejmowanych działań są lepiej dopasowane do naszych regionalnych potrzeb i możliwości. Co równie istotne, nigdy nie możemy zapominać o fakcie, że przy dysponowaniu środkami publicznymi musimy dochować najwyższej dbałości o to, aby środki te były wydatkowane z jak najlepszym pożytkiem dla interesu publicznego, co ciężko jest czasem pogodzić, gdy priorytetem jest samo tempo ich wydawania.

Jednocześnie jesteśmy w pełni świadomi tego, że zarządzanie RPO wiąże się również ze zobowiązaniem wobec Komisji Europejskiej, które na siebie przyjęliśmy i z którego jesteśmy na bieżąco rozliczani. Zasada jest prosta – Unia Europejska płaci, ale również wymaga efektów. I to konkretnych efektów w określonym czasie. I nie chodzi tutaj o „obietnicę efektu”, jaką jest sama umowa na dofinansowanie jakiegoś projektu, tylko faktyczne rezultaty naszych przedsięwzięć, mierzone twardymi liczbami i rozliczonymi kwotami. Mowa tutaj o dwóch podstawowych mechanizmach, które chcemy Państwu przybliżyć:

  • Zasada automatycznego anulowania zobowiązań, tzw. Zasada n+3
  • Ramy i rezerwa wykonania.

Zasada n+3 oznacza, że w przypadku jeśli dany program operacyjny nie rozliczy się ze swoich zobowiązań wobec KE do końca trzeciego roku budżetowego po roku, w którym podjęto to zobowiązanie, wówczas środki takie automatycznie przepadają. Oznacza to bezpowrotną utratę części alokacji. Brzmi to skomplikowanie? Wyjaśnijmy to na prostym przykładzie – jeśli zobowiązanie na rok 2015 (czyli rok n) wynosi 1 mln €, to po trzech latach, czyli w roku 2018, ten 1 mln € musi rozliczyć z KE. Stąd nazwa zasady n+3. Natomiast jeśli uda nam się rozliczyć tylko 850 tys. €, wówczas o tę różnicę, czyli 150 tys. €, pomniejsza się budżet programu. W przypadku naszego RPO, pierwszy termin rozliczeń wg zasady n+3 przypadał na 31 grudnia 2017 r., gdyż nasz program został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w roku 2014. I na kolejne lata, aż do roku 2023, mamy rozpisany harmonogram minimalnych poziomów środków, z których musimy się z Komisją Europejską rozliczyć.

O tym, jak sobie poradziliśmy z osiągnięciem celów n+3 w roku 2017, można przeczytać tutaj.

Natomiast informacja o realizacji celu n+3 w roku 2018 znajduje się tutaj.

A stan realizacji celów n+3 w tym roku prezentuje poniższy wykres:

 

Ramy wykonania i rezerwa wykonania to trochę inny mechanizm. Ramy wykonania to po prostu konkretne cele, wyrażone wskaźnikami (jak liczba zmodernizowanych placówek oświaty czy liczba utworzonych miejsc w żłobkach), które musimy osiągnąć na koniec roku 2018 i na koniec  roku 2023. A rezerwa wykonania to zamrożone w tej chwili środki naszego programu, które będziemy mogli uruchomić dopiero wtedy, kiedy osiągniemy sukces w realizacji wspomnianych powyżej wskaźników. Istotna różnica między tym mechanizmem, a opisaną wcześniej zasadą n+3 polega na tym, że nieosiągnięcie części wskaźników nie oznacza utraty środków dla regionu – pieniądze te zmienią co najwyżej swoje przeznaczenie i zostaną przesunięte na te obszary w obrębie RPO WK-P, które zrealizują swoje cele do końca roku 2018.

Materiał o realizacji ram wykonania znajdą Państwo tutaj.

Można sobie postawić pytanie czy takie mechanizmy jak zasada n+3 czy ramy wykonania są potrzebne? Na pewno działają one mobilizująco na wszystkich, którzy odpowiedzialnie podchodzą do zarządzania funduszami. Ale czy stanowią one zagrożenie dla regionu w postaci utraty środków? Mamy nadzieję, że dane, które prezentujemy Państwu na tej stronie, świadczą o tym, że takie zagrożenie absolutnie nie istnieje.

W materiałach, które znajdą Państwo na tej stronie pojawi się zapewne wiele słów, których znaczenie nie jest wcale oczywiste. W tym celu przybliżymy Państwu kilka najważniejszych pojęć:

- kontraktacja – to po prostu wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Najczęściej przedstawia się ją jako liczbę (np. kontraktacja w RPO wynosi 500 mln zł – oznacza tylko tyle, że łączna wartość wszystkich podpisanych umów w RPO to właśnie 500 mln zł) albo procent (np. Kontraktacja w RPO przekroczyła 50%  – oznacza, że łączna wartość wszystkich podpisanych umów w programie stanowi już 50% całego dostępnego w RPO budżetu).

- alokacja – to suma wszystkich dostępnych pieniędzy na jakiś cel. Najczęściej mówimy o alokacji w konkretnym konkursie lub o alokacji całego programu (np. Alokacja RPO WK-P wynosi 1 903 540 287 € – oznacza, że takimi pieniędzmi dysponujemy w naszym programie).

- certyfikacja – to proces rozliczania się z Komisją Europejską z wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów unijnych. Wydatki te zanim zostaną rozliczone podlegają weryfikacji i kontroli przez pracowników urzędu oraz inne podmioty do tego uprawnione. Wartość rozliczonych z KE wydatków jest odnoszona do wartości całkowitej programu i prezentowana jako % wykonania zobowiązań wobec KE. Do końca 2018 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązane jest rozliczyć 13,8% całkowitej wartości programu.

Poniżej przedstawiamy postępy w realizacji RPO WK-P w zakresie:

- kontraktacji:

-umowy podpisane EFRR

-umowy podpisane EFS

-stan wdrażania EFRR

-stan wdrażania EFS

-umowy oczekujące na podpis EFRR

-umowy oczekujące na podpis EFS

- płatności:

-n+3 stan realizacji celu na 30.09.2019 porównanie.pdf