Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy nr RPKP.08.01.00-IP.01-04-003/17

od 2017-02-20 do 2017-03-03

Dodane: 2017-02-10 10:02:00 przez Krzysztof Musioł

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-10 14:48:59 przez Krzysztof Musioł

Podpisanie umów z powiatowymi urzędami pracy w ramach RPO WK-P

W dniach 31 marca 2017 r. oraz 6 i 7 kwietnia 2017 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy - projekty pozakonkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość  ww. umów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 52 044 527,27 PLN.

W ramach projektów wsparciem zostaną objęte 5 244 osoby bezrobotne (w tym osoby długotrwale bezrobotne) powyżej 29 roku życia, w szczególności 1 081 osób  w wieku 50 lat i więcej oraz 213 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektów PUP realizowane będzie wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb, w tym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wysokiej jakości instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy zdobyciu doświadczenia zawodowego osób bezrobotnych (z wyłączeniem robót publicznych) tj.:

 1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
  (w tym działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz osób bezrobotnych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy).
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy
  (w tym: działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych).
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców (w tym: działania ukierunkowane na realizację programów staży, działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia
  i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie).
 4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
  i prowadzenia działalności gospodarczej.

Ww. formy wsparcia w projektach PUP będą realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia
 i instytucjach rynku pracy
.

W projektach powiatowych urzędów pracy musi zostać osiągnięta efektywność zatrudnieniowa na poziomie co najmniej:

 • 33% dla osób w wieku 50 lat i więcej;
 • 39% dla kobiet;
 • 33% dla osób z niepełnosprawnościami;
 • 30% dla osób długotrwale bezrobotnych;
 • 38% dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3);
 • 43% dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych kategorii.

Załącznik: Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 8.1 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zestawienie umów zawartych 31.03.2017 r. oraz 6 i 7 kwietnia 2017 roku

Informacja o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.1 RPO WK-P [30.03.2017 r.]

Informujemy, że w dniu  28 marca 2017 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik:Informacja o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania

Komunikat [16.03.2017 r.]

Komunikat dotyczący zmiany załącznika 7 do Informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektów PUP współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.08.01.00-IP.01-04-003/17

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem naboru są projekty powiatowych urzędów pracy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.
Celem interwencji jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności osób powyżej 50 r.ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty
i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do typów operacji w ramach Osi priorytetowej 8.
Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie projektów PUP współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.08.01.00-IP.01-04-002/16, stanowi wezwanie w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 217 z późn. zm.) do składania wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia bez pracy poprzez wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb, w tym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wysokiej jakości instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków powiatowych urzędów pracy jest prowadzony w oparciu o kryteria szczegółowe wyboru projektów przyjęte uchwałą nr 44/1733/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. i zatwierdzone uchwałą nr 116/2016 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2016 r. oraz ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego zatwierdzone uchwałą nr 1/2017 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 7 lutego 2017 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WK-P wynosi: 53 322 070,00 PLN.

Regulamin konkursu

Warunki uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy dostępne są na stronie instytucji ogłaszającej nabór.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pobierz: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń.

Punkt Informacji i Promocji:
tel.: 56 669 39 39,
tel.: 56 669 39 84,
e-mail:promocjaefs@wup.torun.pl.

Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych PUP:
tel.: 56 669 39 68;
tel.: 56 669 39 70;
tel.: 56 669 39 69;
e-mail:wup@wup.torun.pl.

Linki

Pobierz:Informacja o naborze wniosków dla Działania 8.1. RPO WK-P

Pobierz:Wzór wniosku o dofinansowanie (.xslx)

Pobierz:Załączniki do dokumentacji (.zip)