Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju [konkurs nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15]

od 2015-09-28 do 2015-11-13

Ostatnia modyfikacja: 2016-09-11 21:11:00 przez TOORLI PL

Zakończony [13.11.2015]

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 28 sierpnia 2015 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 28 września 2015 r. i trwał do 13 listopada 2015 r.) wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs (PDF).

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF).

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF).

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

Terminy

Termin rozpoczęcia naboru: 28.09.2015 r.
Termin zakończenia naboru: 13.11.2015 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia: grudzień 2015 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń w godzinach pracy Urzędu.

 

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (plik w formacie XLS lub XLSX na płycie CD/DVD), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą:
1. organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie przygotowawcze obejmujące budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu zostały określone w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:
4 142 600 zł
Wnioskowana kwota pomocy na wsparcie przygotowawcze nie może wynosić więcej niż:
110 000 zł - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 20 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców;
132 000 zł - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców;
154 000 zł - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i mniej niż 150 000 mieszkańców.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Do pobrania

Dokumenty obowiązujące:

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 11.1 - wsparcie przygotowawcze-obowiązuje od 14.10.2015 r.pdf

Regulamin konkursu-Dz. 11.1-obowiązuje od 14.10.2015 r.pdf

Zał. nr 1 - Wzór wniosku o przyznanie pomocy-obowiązuje od 14.10.2015 r.zip

Zał. nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku na wsparcie przygotowawcze-obowiązuje od 14.10.2015 r.zip

Zał. nr 3 - Kryteria wyboru projektów.pdf

Zał. nr 4 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności.pdf

Zał. nr 5 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku.pdf

Zał. nr 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej.pdf

Zał. nr 7 - Wzór umowy o przyznaniu pomocy

Zał. nr 8 - Wymogi dotyczące umowy o partnerstwie.pdf

Zał. nr 9 - Wzór wniosku o płatność.doc

Zał. nr 10 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług.doc

Zał. nr 11 - Wzór oświadczenia o kwalifikowlaności podatku od towarów i usług - Partner.doc

Zał. nr 12 - Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku.doc

Zał. nr 13 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania- wzór.doc

Zał. nr 14 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.doc

Zał. nr 15 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.doc

Zał. nr 16 - Wzór wniosków o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc

Zał. nr 17 - Wzór Harmonogramu płatności.doc

Zał. nr 18 - Wzór oświadczenia o stosowaniu ustawy Pzp.doc

Zał. nr 19 - Wzór oświadczenia beneficjenta o realizowanych projekt.doc

Podręcznik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim.pdf

Załącznik 1 do Podręcznika część 1.pdf

Załącznik 1 do Podręcznika część 2.pdf

 

Dokumenty nieobowiązujące:

Dokumentacja z 23.09.2015 r.

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 11.1 - wsparcie przygotowawcze-obowiązuje od 23.09.2015 r.pdf

Regulamin konkursu-Dz. 11.1-obowiązuje od 23.09.2015 r.pdf

Zał. nr 1 - Wzór wniosku o przyznanie pomocy-obowiązuje od 23.09.2015 r.zip

Zał. nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku na wsparcie przygotowawcze-obowiązuje od 23.09.2015 r.zip

Zał. nr 3 - Kryteria wyboru projektów.pdf

Zał. nr 4 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności.pdf

Zał. nr 5 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku.pdf

Zał. nr 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej.pdf

Zał. nr 7 - Wzór umowy o przyznaniu pomocy

Zał. nr 8 - Wymogi dotyczące umowy o partnerstwie.pdf

Zał. nr 9 - Wzór wniosku o płatność.doc

Zał. nr 10 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług.doc

Zał. nr 11 - Wzór oświadczenia o kwalifikowlaności podatku od towarów i usług - Partner.doc

Zał. nr 12 - Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku.doc

Zał. nr 13 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania- wzór.doc

Zał. nr 14 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.doc

Zał. nr 15 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.doc

Zał. nr 16 - Wzór wniosków o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc

Zał. nr 17 - Wzór Harmonogramu płatności.doc

Zał. nr 18 - Wzór oświadczenia o stosowaniu ustawy Pzp.doc

Zał. nr 19 - Wzór oświadczenia beneficjenta o realizowanych projekt.doc

Podręcznik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim.pdf

Załącznik 1 do Podręcznika część 1.pdf

Załącznik 1 do Podręcznika część 2.pdf

 

Dokumentacja z 26.08.2015 r.

Ogloszenie o konkursie dla Dzialania 11.1 - wsparcie przygotowawcze.pdf

Regulamin konkursu-Dz. 11.1.pdf

Zal. nr 1-Wniosek o przyznanie pomocy.zip

Zal. nr 2-Instrukcja wypelniania wniosku na wsparcie przygotowawcze.pdf

Zal. nr 3 - Kryteria wyboru projektu.pdf

Podrecznik dla Lokalnych Grup Dzialania w zakresie realizacji instrumentu Rozwoj Lokalny Kierowany przez Spolecznosc w wojewodztwie kujawsko-pomorskim.pdf

Zalacznik 1 do Podrecznika czesc 1.pdf

Zalacznik 1 do Podrecznika czesc 2.pdf