Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego [konkurs nr RPKP.02.02.00-IZ.00-04-041/16]

od 2016-09-30 do 2017-01-31

Dodane: 2016-08-23 09:31:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2017-02-03 08:23:44 przez Monika Rybicka

Zakończony [31.01.2017]

Wyniki naboru [03.02.2017]

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 23 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 31 stycznia 2017 r.) nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Schemat: digitalizacja zasobów regionalnych (konkurs Nr RPKP.02.02.00-IZ.00-04-041/16).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.09.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

 

Kto może składać wnioski?

Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z jednostkami sektora finansów publicznych

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), dziedzictwa regionalnego. W tym m.in.:

a) budowa, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji,

b) prowadzenie prac digitalizacyjnych,

c) tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych, w szczególności z wykorzystaniem technologii przetwarzania w chmurze, wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianiem i scalaniem informacji o zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych repozytoriów cyfrowych,

d) tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania w celu wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego.

Ze wsparcia wyłączone są projekty obarczone ryzykiem powielania digitalizacji zasobów, które zostały już udostępnione w postaci cyfrowej oraz projekty dotyczące digitalizacji zasobów, w odniesieniu do których nie zostały uregulowane prawa autorskie.

Inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda infrastruktura, obejmującą wyłącznie sprzęt i wyposażenie) będą dopuszczalne wyłącznie jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie wykazanie przez wnioskodawcę, że inwestycje w tego typu infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz przedstawienie przeprowadzonej w tym zakresie inwentaryzacji potwierdzającej niedostępność lub brak wystarczających zasobów.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w podrozdziale 3.6. Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 000 000,00 Euro (słownie: trzynaście milionów Euro), tj. 21 818 000,00  zł, (kurs Euro = 4,3636 z dnia 28 lipca 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki