Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Nabór w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-78P/20)

od 2020-06-15 do 2020-06-17

Dodane: 2020-06-15 11:48:00 przez Jarosław Lorenc

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 16:07:31 przez Tomasz Serafinowicz

Zakończony [17.06.2020]

Wyniki naboru [19.06.2020]

W odpowiedzi na wezwanie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-78P/20 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 50 000 000,00 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek

W związku z zakończeniem weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na wezwanie Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-78P/20, ogłoszone w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał ocenę pozytywną na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista z projektem ocenionym pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1066/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu, złożonego w odpowiedzi na wezwanie Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-78P/20, ogłoszone w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Terminy

Termin składania wniosku oraz orientacyjny termin oceny projektu zostanie wskazany w wezwaniu do złożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.


Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.


Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków
o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 - „Wykazie projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5a do SzOOP). Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach trybu nadzwyczajnego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5a do SzOOP oraz wpisujące się w typy projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5a do SzOOP.
W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Kryteriach wyboru projektów.

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie beneficjenta projektu grantowego wynosi 100 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość dofinansowania projektów określona jest w załączniku nr 5a do SzOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektów złożonych w ramach trybu nadzwyczajnego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących trybu nadzwyczajnego udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki
i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania RPO wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki

  1. Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP (wezwanie nr 01.06.02-IZ.00-04-78P/20)

- Dokumenty dotyczące wezwania do złożenia wniosku o dofinanowanie projektu realizowanego  w trybie nadzwyczajnym pn. „Granty na kapitał obrotowy[1] dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

[1] Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa). W rozporządzeniu (UE) nr 1301/2013 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Ponadto EFRR może wspierać finansowanie kapitału obrotowego w MŚP w razie konieczności jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego”.

Dokumenty inne/pomocnicze: