Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną [konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20]

od 2020-04-30 do 2020-05-29

Dodane: 2020-03-30 12:17:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 12:11:52 przez Patrycja Rafalska

Zakończony [29.05.2020]

Wyniki naboru [01.07.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 marca 2020 r. konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20, (nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu rozpoczął się w dniu 30.04.2020 r. i trwał do 29.05.2020 r.), wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 46 417 165,90 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, inne placówki wsparcia i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz podmioty reintegracyjne (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.04.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 29.05.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną,
5) organizację pozarządową,
6) kościół,
7) związek wyznaniowy,
8) osobę prawną kościoła,
9) osobę prawną związku wyznaniowego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano typy projektów dotyczące:

1. Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, remontu, modernizacji oraz wyposażenia obiektów na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych do dzieci lub rodzinnych domów dziecka.
2. Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, remontu, modernizacji oraz wyposażenia obiektów na potrzeby innych (niż określone w pkt 1) placówek wsparcia i opieki [1] (np. dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy), ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji (np. agencje usług społecznych).

Budowa nowych obiektów jest finansowana pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób.

W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu na danym terytorium analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

W ramach konkursu nie jest możliwe wsparcie inwestycji w infrastrukturę mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych.

[1] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) oraz Budżetu Państwa (dalej: BP) wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, przy zachowaniu warunków określonych w kryterium wyboru projektów B.5. Prawidłowość określenia wkładu własnego [1].

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, z zastrzeżeniem, że stanowi nie więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu.

[1] Wkład UE nie może wynieść więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu, co oznacza, że we wniosku o dofinansowanie projektu zmniejszony wkład własny należy pokryć wkładem z budżetu państwa (np. wkład UE może wynieść 85%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 5%).

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 12 629 080,9 zł [1], w tym: 11 299 703,96 zł pochodzących z EFRR oraz 1 329 376,94 zł pochodzących z BP.

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3124 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2020 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: