Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne [konkurs nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20]

od 2020-04-30 do 2020-05-29

Dodane: 2020-03-30 11:07:00 przez Justyna Katarzyńska

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 12:19:48 przez Dobrosława Kręplewska

Komunikat [02.07.2020 r.]

Komunikat w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu

Komunikat[10.06.2020 r.]

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs 376_20

Komunikat [11.05.2020 r.]

Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu - wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 29 maja 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu –  październik 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wyłączeni z możliwości ubiegania się o środki w ramach konkursu są wnioskodawcy i partnerzy (jeśli dotyczy), którzy realizują projekty w PO WER w ramach Pilotażowego programu profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane wyłącznie przez  podmioty wykonujące działalność leczniczą, uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zgodnym z zakresem Programu profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, obejmujące:

  1. b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia

W ramach niniejszego konkursu dopuszczalna jest realizacja programu regionalnego opracowanego  dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem zdrowotny regionu, w tym działań zwiększających zgłoszenia na badania profilaktyczne obejmujących Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania jest nie większa niż dostępna alokacja w konkursie.

Wartość projektu

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 8 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
10 085 743,40 zł

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu. 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

 

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 46  w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Załączniki

Regulamin konkursu 8.6.2 - obowiązujący od 7 maja 2020 r.

Załączniki aktualne

Archiwalne

Załączniki

Regulamin konkursu 8.6.2 - archiwalny