Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [konkurs nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20]

od 2020-02-28 do 2020-03-09

Dodane: 2020-01-23 10:48:00 przez Justyna Katarzyńska

Ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 08:12:21 przez Justyna Katarzyńska

 

Komunikat [13.08.2020 r.]

Komunikat z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20

Lista projektów wybranych do dofinansowania - rozstrzygnięcie częściowe (pdf)

 

Komunikat [03.08.2020 r.]

Komunikat

Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

 

Komunikat [06.07.2020 r.]

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-Lista projektów wybranych do dofinansowania - rozstrzygnięcie częściowe/20

 

Komunikat [01.07.2020 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

 

Komunikat [13.03.2020 r.]

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów z konkursu nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20

 

Komunikat[12.03.2020 r.]

Komunikat w sprawie zmiany zapisów Regulaminu konkursu

 

Komunikat[03.02.2020 r.]

Informacja w zakresie prawidłowego sposobu wypełniania najważniejszych pól we wniosku o dofinansowanie (pdf)

Przykładowe wypełnienie pól (pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28 lutego 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 9 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.
  1. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.
  1. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
  1. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1-3).

 

Typ projektu nr 1 stanowi obligatoryjny element wsparcia w ramach projektu.

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie na rzecz osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu przekracza kwotę 425 670 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
42 665 474,91 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 56 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Załączniki

Regulamin konkursu 8.4.2 obowiązujący od 11.03.2020 r.

Załączniki

Załączniki archiwalne

Regulamin konkursu 8.4.2 archiwalny obowiązujący do dnia 10.03.2020 r.