Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie [konkurs nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19]

od 2019-12-02 do 2019-12-16

Dodane: 2019-10-30 14:27:00 przez Justyna Katarzyńska

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-09 09:34:40 przez Justyna Katarzyńska

  

Komunikat[09.03.2020 r.]

Komunikat w sprawie grupy docelowej w konkursie (pdf)

Komunikat[20.02.2020 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania (pdf)

Lista członków KOP (pdf)

Komunikat[22.01.2020 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (pdf)

Komunikat[16.01.2020 r.]

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu

Komunikat[20.12.2019 r.]

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów-konkurs 8.3-314_19

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 2 grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 16 grudnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu partnerskiego) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu muszą posiadać doświadczenie w udzielaniu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Jako wymagane doświadczenie należy rozumieć udzielenie przez dany podmiot dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla co najmniej 150 osób.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia obejmujące:

  1. działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  2. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa,
  3. wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu, obejmujące:

c) wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (dotacji) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%[1].

[1] wskazany % dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o wartość przekazywanych przez beneficjentów na rzecz uczestników projektów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które podlegają dofinansowaniu w 100% ze środków UE i budżetu państwa. 

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 3 500 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
  10 700 000 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 62 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 8.3 obowiązujący od 15 stycznia 2020 r.

Załączniki

 

Załączniki archiwalne

Regulamin konkursu 8.3 archiwalny obowiązujący do 14 stycznia 2020 r.