Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe [konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19]

od 2019-11-29 do 2020-03-13

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-17 07:46:08 przez Krzysztof Musioł

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 (16.07.2020 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19.


Pobierz: Lista projektów skierowanych do negocjacji

Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu (21.02.2020 r.)

Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 21 lutego 2020 r. zatwierdził zmieniony Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19.

W Regulaminie konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 w tym w załączniku do Regulaminu konkursu nr 22 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług oraz w załączniku do Regulaminu konkursu nr 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami; wprowadzono zmiany wynikające przede wszystkim ze zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej (WUP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18.12.2019 r.
 
Dodatkowo w treści Regulaminu konkursu zmianie ulega termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów wskazany w Rozdziale 1.3.

Ponadto, wprowadza się zmiany redakcyjne, doprecyzowujące nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 obowiązują
od 21 lutego 2020 r.

Pobierz: Regulamin Konkursu
Pobierz: zał. 9 -  Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
Pobierz: zał. 22 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, 8 Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19). 

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29 listopada 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 13 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) albo przesłanie 1 egzemplarza wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w formie dokumentu elektronicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:

 • złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 • podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń”[1].

W obu przypadkach dopuszczalne jest podpisanie wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku projektów partnerskich z uwagi na brak technicznych możliwości podpisania i opieczętowania oświadczeń w sekcji F. wniosku o dofinansowanie projektu przez Wnioskodawcę i wszystkich partnerów projektu (przy zachowaniu zgodności z danymi wskazanymi w podsekcji A.6.) dopuszcza się możliwość podpisania wniosku wraz
z załącznikiem/ami tylko przez Wnioskodawcę.

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Należy jednak mieć na uwadze, że wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
 2. Poradnictwo psychologiczne,
 3. Pośrednictwo pracy,
 4. Szkolenia, kursy,
 5. Studia podyplomowe,
 6. Staże
 7. Subsydiowane zatrudnienie,
 8. Sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,
 9. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa, która może być uzupełniona o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi: 100 000 Euro[2]( w przeliczeniu na PLN – 438 650,00 zł)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 8 203 088,00 zł, w tym 7 339 605,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 863 483,00 zł pochodzi z budżetu państwa.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

Pracownicy Punktu Informacji i Promocji pod nr tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84; promocjaefs@wup.torun.pl

Pracownicy Oddziału ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO pod nr tel. (56) 669 39 59, lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 58 lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 55; wup@wup.torun.pl

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu https://wuptorun.praca.gov.pl, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Załączniki

Regulamin konkursu 8.5.2.pdf (pdf, 1182 KB) (Nieaktualny)

Regulamin Konkursu z dnia 21 lutego 2020 roku

zał 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf (pdf, 600 KB)

zał. 2 - Instrukcja wypełniania wniosku.pdf (pdf, 748 KB)

zał. 3 - Instrukcja użytkownika GWD dla wnioskodawców.pdf (pdf, 2412 KB)

zał. 4 - Regulamin Użytkownika GWD.pdf (pdf, 819 KB

)zał. 5 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.pdf (pdf, 657 KB)

zał. 6 - Karta weryfikacji warun.form. i oczyw.omyłek.docx (docx, 71 KB)

zał. 7 - Karta oceny formalno-merytorycznej.doc (doc, 267 KB)

zał. 8 - Karta weryfikacji wniosku po negocjacjach.docx (docx, 72 KB)

zał. 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.docx (docx, 4307 KB)

zał. 9 -  Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - z dnia 21 lutego 2020 roku

zał. 10 - Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.doc (doc, 475 KB)

zał. 11 - Wzór wniosku o płatność.pdf (pdf, 326 KB)

zał. 12 - Minimalny zakres danych w zakresie bazy personelu.docx (docx, 64 KB)

zał. 13 - Minimalny zakres danych w zakresie uczestników projektu.docx (docx, 78 KB

)zał. 14 - Wzór oświadczenia o stosowaniu ustawy Pzp.docx (docx, 64 KB)

zał. 15 - Wzór oświadczenia o wyodrębnionym rachunku.xls (xls, 190 KB)

zał. 16 - Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku.docx (docx, 65 KB)

zał. 17 - Wzór oświadczenia o niedokonywaniu z rachunku wypłat.doc (doc, 78 KB)

zał. 18 - Źródła finansowania wydatków SL2014.xlsx (xlsx, 60 KB)

zał. 19 - Zakres rzeczowo-finansowy SL2014.xls (xls, 65 KB)

zał. 20 - Zakres rzeczowo-finansowy SL2014 partnerzy.xls (xls, 96 KB)

zał. 21 - Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk.pdf (pdf, 43 KB)

zał. 22 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.pdf (pdf, 306 KB)

zał. 22 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usługz dnia 21 lutego 2020 roku

zał. 23 - Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji_z_lista.pdf (pdf, 476 KB)

zał. 24 - Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy.docx (docx, 61 KB)

zał. 25 - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku.docx (docx, 62 KB)

zał. 26 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek.docx (docx, 61 KB)

zał. 27 - Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec skarbu państwa.docx (docx, 61 KB)

zał. 28 - Regulamin KOP IP WUP.pdf (pdf, 580 KB)

zał. 29 - Procedura odwoławcza RPO WK-P z IP.pdf (pdf, 497 KB)

zał. 30 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.pdf (pdf, 3422 KB)

Ogłoszenie o konkursie 008-19.docx (docx, 54 KB)

-------------------------------------------------------

[1] W przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji podpisania cyfrowo i przesłania do WUP Toruń wniosku wraz z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

[2] Wskazana w Regulaminie konkursu minimalna wartość została przeliczona z użyciem kursu EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3865 zł.