Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19]

od 2019-10-31 do 2020-03-31

Dodane: 2019-09-30 10:12:00 przez Maciej Łapciak

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 08:55:54 przez Maciej Łapciak

 

Komunikat [27.07.2020 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Komunikat [28.04.2020 r.]

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie proj.dla konk. 9.3.2- 321_19

Komunikat [25.03.2020 r.]

Komunikat z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25 marca 2020 r.

Komunikat [26.02.2020]

Komunikat z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru

Regulamin konkursu - obowiązuje od 26 lutego 2020 r.

Komunikat [13.12.2019]

Komunikat z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru

Regulamin konkursu - obowiązuje od 13 grudnia 2019 r.

Komunikat [21.11.2019]

Komunikat z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru

Regulamin konkursu - obowiązuje od 20 listopada 2019 r.

Komunikat [18.10.2019]

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19

Regulamin konkursu - obowiązuje od 17.10.2019 r.

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31 października 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
    w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
    w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
    w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), który prowadzi w swojej działalności statutowej usługi społeczne (tj. opiekuńcze) i usługi zdrowotne (jeśli takie sa realizowane w projekcie).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jeśli Partner jest realizatorem usług społecznych lub zdrowotnych w projekcie, musi prowadzić w swojej działalności statutowej odpowiednio usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze) lub usługi zdrowotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, świadczonych w lokalnej społeczności obejmujące:

b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym:

i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy;

c) rozwój usług asystenckich;

d) rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość dofinansowania projektu

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 5 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
16 209 330 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 65
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Załączniki

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25 marca 2020 r.

Załączniki

Załączniki archiwalne

Regulamin konkursu - obowiązuje od 26 lutego 2020 r. -nieaktualny

Regulamin konkursu - obowiązuje od 13 grudnia 2019 r. - nieaktualny

Regulamin konkursu - obowiązuje od 20 listopada 2019 r. - nieaktualny

Regulamin konkursu - obowiązuje od 17.10.2019 r. - nieaktualny

Regulamin konkursu 9.3.2 - nieaktualny