Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-318/19]

od 2019-10-31 do 2020-03-31

Dodane: 2019-09-30 09:54:00 przez Maciej Łapciak

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 11:28:47 przez Maciej Łapciak

 

Komunikat [30.07.2020 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania - II runda

Lista członków KOP ZIT

Komunikat [30.06.2020 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT - II runda

Komunikat [23.06.2020 r.]

Komunikat w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu.

Komunikat [19.05.2020 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji - II runda

Komunikat [20.04.2020 r.]

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs - 318_19

Komunikat [25.03.2020 r.]

Komunikat z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25 marca 2020 r.

Komunikat [06.02.2020 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania - I runda

Komunikat [06.02.2020 r.]

Komunikat z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu.

Komunikat [29.01.2020 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT

Komunikat [09.12.2019 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Komunikat [19.11.2019 r.]

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie proj.-konkurs 9.1.1-318_19

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Terminy

Konkurs jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski – 1 runda od 31 października 2019 r., 2 runda od 31 stycznia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 1 runda do 14 listopada 2019 r, 2 runda do 31 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 1 runda kwiecień 2020 r., 2 runda wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy z następujących podmiotów:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;
  3. podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,

b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,

c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,

d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym; z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej[1].

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:

a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ)[2].

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
3 508 934  zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 571 293 007 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 58 59 446; (52) 58 59 454 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Załączniki

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25 marca 2020 r.

Załączniki aktualne

Strategia ZIT BTOF

Załączniki archiwalne

Załączniki - obowiązują od 05.02.2020 r.

Regulamin konkursu 9.1.1

Załączniki

[1] Katalog instrumentów możliwych do stosowania został określony w podrozdziale 1.1 Przedmiot konkursu w części OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI WSPARCIA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU. 

[2] Wsparcie realizowane zgodnie z Podrozdziałem 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.