Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach dz. 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-296/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 9/2019]

od 2019-07-19 do 2019-08-02

Dodane: 2019-07-05 11:58:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-24 07:20:12 przez Monika Rybicka

Zakończony [02.08.2019]

Wyniki naboru [08.11.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 lipca 2019 r. konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-296/19 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 19 lipca 2019 r. i trwał do dnia 02 sierpnia 2019 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 1 491 235,63 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach naboru (.pdf)

 

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie [05.03.2020 r.]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie [24.03.2020]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/322/20 z dnia 4 marca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektami skierowanymi do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-296/19, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy ze zweryfikowanymi projektami (pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o konkursie

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ogłasza konkurs o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-296/19 (nr konkursu w ramach LGD: 9/2019).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://czarnoziemnasoli.pl/nabory.24.ogloszenie_o_naborze_wnioskow_9_2019_rewitalizacja.html

Ogłoszenie o konkursie.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  19.07.2019r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  02.08.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli pod adresem:
ul. Niepodległości 16
88 – 150 Kruszwica
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w  biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli: w terminie konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o konkursie.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowe jednostki organizacyjne,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie, w ramach ogłaszanego konkursu, można uzyskać na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana.

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

 

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%  wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95%  kosztów kwalifikowalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 492 500,00PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XV Ogłoszenia o konkursie.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, czynnego w godzinach:
od poniedziałku do piątku w godz: 07:30-15:30

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem:  52 535 71 12, 600 818 821, 660 433 806.  

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

 1. Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu;
 2. Obowiązujące w ramach konkursu warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014–2020;
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Obowiązująca wersja formularza Wniosku o dofinansowanie
 5. Instrukcja użytkownika GWD;
 6. Regulamin użytkownika GWD;
 7. Obowiązująca Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie [2];
 8. Obowiązująca Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [3];
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 10. Obowiązujący wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 11. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność;
 12. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli;
 13. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD;
 14. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
 15. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 16. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli;
 17. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury ze środków publicznych;

[2] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[3] j.w.

Dokumenty pomocnicze: