Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców [konkurs nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19]

od 2019-07-31 do 2019-08-30

Dodane: 2019-06-28 11:10:00 przez Karolina Chojnacka

Ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 12:26:36 przez Justyna Katarzyńska

 

Komunikat[15.01.2020 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania - rozstrzygnięcie naboru (pdf)

Lista członków KOP (pdf)

Komunikat[18.12.2019 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania - rozstrzygnięcie częściowe - aktualizacja 2 (pdf)

Komunikat[09.12.2019 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania - rozstrzygnięcie częściowe - aktualizacja 1 (pdf)

Komunikat[28.11.2019 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania - rozstrzygnięcie częściowe (pdf)

Komunikat[28.11.2019 r.]

Komunikat z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu

Komunikat[28.10.2019 r.]

Komunikat z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany zapisów regulaminu

Komunikat[22.10.2019 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (pdf)

Komunikat[05.09.2019 r.]

Lista wniosków o dofinansowanie projektów 8.6.1 294_19

Komunikat [14.08.2019]

Komunikat z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wydłużenia naboru

Komunikat [30.07.2019]

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 prosi o zapoznanie się ze stanowiskiem dotyczącym zwolnienia z podatku dochodowego nieodpłatnych świadczeń dla uczestników projektów ze środków EFS.

Interpretacja Ministerstwa Finansów 

Komunikat [24.07.2019]

Komunikat z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zapisów regulaminu

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31 lipca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

 

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Opracowanie i wdrożenie programów* ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe:

  1. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, w tym pracujących  w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,
  2. działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy,
  3. wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia,
  4. działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,
  5. finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

* pod pojęciem „Program” rozumie się: „Program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowany do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników przygotowany w oparciu o pogłębioną analizę opracowaną w zakresie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, który nie jest realizowany w formie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ)”.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
9 225 000 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

 

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

 

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 46 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 8.6.1 - wersja obowiązująca od 25 października 2019 r.

Załączniki obowiązujące od 28 listopada 2019 r.

Załączniki archiwalne

Regulamin archiwalny  - wersja obowiązująca do 24 października 2019 r.

Regulamin archiwalny - wersja do 13 sierpnia 2019 r.

Regulamin archiwalny - wersja do 22 lipca 2019 r.

Załączniki archiwalne - wersja obowiązująca od 23 lipca 2019 r. do 27 listopada 2019 r.

Załączniki archiwalne