Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18]

od 2018-09-28 do 2018-10-12

Dodane: 2018-08-29 13:23:00 przez Maciej Łapciak

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-01 08:48:07 przez Maciej Łapciak

 

Komunikat nr 6 [01.03.2019]

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP ZIT

Komunikat nr 5 [25.02.2019]

Załączniki do Regulaminu konkursu - obowiązujące od 20.02.2019 r.

Komunikat nr 4 [22.02.2019]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT z dnia 21.02.2019 r.

Komunikat nr 3 [17.12.2018]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Komunikat nr 2 [14.12.2018]

Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18.

Komunikat nr 1 [15.10.2018]

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 12 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
    w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
    w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
    w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

– jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna.

W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) na podstawie odrębnych przepisów.

Jednocześnie wnioskodawca i partner (jeśli w projekcie realizuje takie usługi) musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze).

Wnioskodawca zawsze musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne. W przypadku projektu partnerskiego kiedy realizatorem usług społecznych w projekcie jest zarówno Wnioskodawca jak i Partner to usługi społeczne muszą prowadzić w swojej działalności statutowej zarówno Partner jak i Wnioskodawca. W przypadku projektu partnerskiego, w którym Partner nie realizuje usług społecznych a bierze udział w innego rodzaju działaniach nie jest wymagane, aby prowadził w swojej działalności statutowej usługi społeczne.

W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych (tj. usług opiekuńczych) i zdrowotnych, ww. podmioty muszą prowadzić w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze) i zdrowotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:

a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki[1] w tym:

i. dziennych domów pobytu,

ii. środowiskowych domów samopomocy,

iii. klubów samopomocy,

iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,

v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;

b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:

i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowych,

iii. usługi asystenckie;

c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

d. uzupełniająco do typu a, b, c:

i. sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),

ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),

iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
3 594 099,98 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 571 293 007
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 585 94 46 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Załączniki

Regulamin konkursu - obowiązujący od 14.12.2018 r.

Regulamin konkursu 9.1.2

Załączniki

Załączniki obowiązujące od 20.02.2019 r.

Strategia ZIT BTOF

 

[1] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).