Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, nabór w trybie pozakonkursowym [RPKP.10.03.02-IZ.00-04-53P/18]

od 2018-07-05 do 2018-07-13

Dodane: 2018-07-05 14:00:00 przez Karolina Zawacka

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 12:44:31 przez Karolina Zawacka

 

Komunikat [19.07.2018 r.]

Lista ocenionych projektów (PDF)

Informacja o projekcie (PDF)

Lista członków KOP (PDF)

Komunikat [18.07.2018 r.]

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków w trybie pozakonkursowym o nr RPKP.10.03.02-IZ.00-04-53P/18

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

Terminy

Termin, od którego można składać wniosek – 05.07.2018 r.

Termin, do którego można składać wniosek – 13.07.2018 r.

Termin oceny projektu – sierpień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosku

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosku

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wniosek?

Zgodnie z Wykazem o dofinansowanie projektu może ubiegać się Województwo Kujawsko-Pomorskie/Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z Wykazem Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie projektu o tytule: „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”

Zakres projektu musi być zgodny z typem projektu określonym w SzOOP dla Poddziałania 10.3.2, tj.: Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowana we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą nr 29/2018 Komitetu Monitorującego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.02.2018 r. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 8 do Wezwania.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi 7 483 300,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 32
w godzinach:

wtorki 13:30 – 15:30

czwartki 12:30 – 14:30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Załączniki

Wezwanie (PDF)

Załączniki (ZIP)