Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych [konkurs nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-201/18]

od 2018-06-29 do 2018-07-13

Dodane: 2018-05-25 08:14:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2018-12-05 11:22:47 przez Jarosław Lorenc

Zakończony [13.07.2018]

Wyniki naboru [20.07.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony 25 maja 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-201/18 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania  4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych (nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany był do dnia 13.07.2018 r., został złożony 1 wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 8 432 199,20 zł.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu (.pdf) 

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-201/18 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1594/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu RPKP.04.01.02-IZ.00-04-201/18 dla Osi priorytetowej Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy z ocenionego projektu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych (konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-201/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29.06.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 13.07.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

- Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Partnerami mogą być:

- Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- jednostka OSP,
- jednostka samorządu terytorialnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektu:

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, niezbędnych do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Minimalna liczba wspartych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 12 jednostek OSP.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 65 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 432 200,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2161 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€
= 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

  1. Wzory kart oceny (.zip)
  2. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
  3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)