Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18]

od 2018-05-30 do 2018-06-28

Dodane: 2018-04-20 10:16:00 przez Maciej Łapciak

Ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 10:59:53 przez Ewa Forman

Komunikat [18.10.2019]

Komunikat w sprawie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

Komunikat [26.09.2019]

Komunikat z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Komunikat [28.08.2019]

Komunikat z dnia 28.08.2019 r. w sprawie aktualizacji listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji - aktualizacja

Komunikat [14.08.2019]

Komunikat z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Komunikat [18.07.2019]

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja - schemat 2

Komunikat [18.07.2019]

Komunikat z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 w zakresie wysokości alokacji.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 17 lipca 2019 r.

Komunikat [18.07.2019]

Komunikat z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Komunikat [08.07.2019]

Komunikat z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Komunikat [14.06.2019]

Komunikat z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Komunikat [23.05.2019]

Komunikat z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Komunikat [24.04.2019]

Komunikat z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Komunikat [11.04.2019]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji - aktualizacja

Komunikat [02.04.2019]

Komunikat z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Komunikat [14.03.2019]

Komunikat z dnia 14.03.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 w schemacie 1.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - schemat 1.

Komunikat [14.03.2019]

Załączniki do Regulaminu konkursu - aktualizacja 13.03.2019 r.

Komunikat [28.02.2019]

Komunikat z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Komunikat [28.11.2018]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Komunikat [26.11.2018]

Komunikat z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Komunikat [16.11.2018]

Komunikat z dnia 16.11.2018 r. w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 w zakresie wysokości alokacji.

Komunikat [09.07.2018]

Komunikat z dnia 09.07.2018 r. w zakresie aktualizacji załączników.

Komunikat [03.07.2018]

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs 180_18

Komunikat [01.06.2018]

Komunikat nr 1 w sprawie zmiany terminu zakończenia naboru w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28 czerwca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
    w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
    w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
    w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać:

każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jednocześnie wnioskodawca i partner (jeśli w projekcie realizuje takie usługi) musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze).

Wnioskodawca zawsze musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne. W przypadku projektu partnerskiego kiedy realizatorem usług społecznych w projekcie jest zarówno Wnioskodawca jak i Partner to usługi społeczne muszą prowadzić w swojej działalności statutowej zarówno Partner jak i Wnioskodawca. W przypadku projektu partnerskiego, w którym Partner nie realizuje usług społecznych a bierze udział w innego rodzaju działaniach nie jest wymagane, aby prowadził w swojej działalności statutowej usługi społeczne.

W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych (tj. usług opiekuńczych) i zdrowotnych, ww. podmioty muszą prowadzić w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze) i zdrowotne. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Schemat 1 – Projekty w ramach polityki terytorialnej – OSI, ORSG.

Schemat 2 – Projekty poza polityką terytorialną.

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:

a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki[1] w tym:

i. dziennych domów pobytu,

ii. środowiskowych domów samopomocy,

iii. klubów samopomocy,

iv. mieszkań wspomaganych,

v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;

b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym:

i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,

iii. usługi asystenckie;

c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

d. uzupełniająco do typu a, b, c:

i. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),

ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),

iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące:

a. usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach,

b. przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci,

c. działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, realizowane przez placówki wsparcia dziennego[2], usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne[3] formy wsparcia,

d. poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną, świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.

3. Usługi w mieszkaniach wspomaganych obejmujące:

a. rozwój usług w mieszkaniach chronionych[4],

b. rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia,

c. rozwój usług w mieszkaniach wspieranych.

4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.

5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące:

a. usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską,

b. poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów),

c. poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:

Schemat 1 – 5 290 408,32 zł

Schemat 2 – 55 256 417,68 zł

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 65
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

 Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Załączniki

Regulamin konkursu - obowiązuje od 17.07.2019 r.

Załączniki do Regulaminu - obowiązujące od 13.03.2019 r.

Regulamin konkursu 9.3.2 - obowiązuje od 16.11.2018 r.

Załączniki do Regulaminu - obowiązujące od 09.07.2018 r.

Regulamin konkursu 9.3.2 - obowiązuje od 30.05.2018 r.

Regulamin konkursu 9.3.2

Załączniki

 

[1] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

[2] Wsparcie obejmuje zarówno tworzenie nowych placówek, jak również wsparcie istniejących. Wsparcie istniejących placówek jest możliwe wyłącznie, jeżeli nastąpi zwiększenie liczby dzieci w tych placówkach lub rozszerzenie oferty wsparcia. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo realizowane są zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10)

[3] Formy wsparcia niewpisujące się w typ wsparcia nr 1, 2a, 2b, 2d, 3, 4 i 5.

[4] Organizacja mieszkań chronionych musi być zgodna z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.