Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w ramach działania 7.1 [Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2018]

od 2018-03-15 do 2018-03-29

Dodane: 2018-03-02 08:51:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2018-09-10 07:10:07 przez Monika Rybicka

Zakończony [29.03.2018]

Wyniki naboru [17.05.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w dniu 01 marca 2018 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 15 marca 2018 r. i trwał do dnia 29 marca 2018 r.), wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 1 995 494,04 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach naboru (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie [29.08.2018]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie [10.09.2018]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1637/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/17, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/18 (nr konkursu w ramach LGD: 1/2018).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://lgd.com.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2018-rewitalizacja-obszarow-wiejskich/#_ftn1

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów - 15 marca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów – 29 marca  2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”:

ul. Kościuszki 58
88 – 200 Radziejów

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale III Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucję otoczenia biznesu,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 25 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 000 000,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIII Ogłoszenia o naborze.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15.30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 530 900 618.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

 1. Kryteria wyboru projektu (.pdf)
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P (.pdf)
 3. Zasady wsparcia na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (.pdf)
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków (.pdf)
 5. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie) (.pdf)
 6. Regulamin użytkownika GWD (.pdf)
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1] (.pdf)
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2] (.zip)
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji (.pdf)
 11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (.zip)
 12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL) (.pdf)
 13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (.pdf) - http://lgd.com.pl/umowa-ramowa/
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (.pdf) - http://lgd.com.pl/umowa-ramowa/
 15. Podręcznik dla LGD cześć 2 (.zip)
 16. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim (.pdf)
 17. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego” (.pdf)

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD

[2] jw.