Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18]

od 2018-01-31 do 2018-02-14

Dodane: 2017-12-22 08:40:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 13:43:07 przez Mateusz Hering

Zakończony [14.02.2018]

Wyniki naboru [20.02.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 grudnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 stycznia 2018 r. i trwał do dnia 14 lutego 2018 r.) wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 21 654 582,98 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej - Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej [21.06.2018]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 7 czerwca 2018 roku, zatwierdził listę ocenionych projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020, które zostały skierowane do oceny strategicznej przez ZIT BTOF.

Załącznik:

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania – cząstkowe rozstrzygnięcie konkursu [21.06.2018]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1133/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania (załącznik do Uchwały Nr 23/1133/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku)(.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej - Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej [21.06.2018]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 20 czerwca 2018 roku, zatwierdził listę ocenionych projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020, które zostały skierowane do oceny strategicznej przez ZIT BTOF.

Załącznik:

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania – II cząstkowe rozstrzygnięcie konkursu [05.07.2018]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1303/18 z dnia 3 lipca 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania (załącznik do Uchwały Nr 26/1303/18 z dnia 3 lipca 2018 roku)(.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych [1] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18).

[1] Ilekroć w kryteriach jest mowa o ścieżkach rowerowych, należy przez to rozumieć „drogę dla rowerów”, tj. drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez ścieżki rowerowe w kontekście kryteriów należy również rozumieć drogi dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe), tj. drogi lub ich część przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.01.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14.02.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:

- jednostkę samorządu terytorialnego,
- związek jednostek samorządu terytorialnego,
- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządową jednostkę organizacyjną.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące  budowy, przebudowy ścieżek rowerowych.

Inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 26 082 620,00  zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy (w godzinach:  poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00).

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: