Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wezwanie nr RPKP.01.02.02-IZ.00-04-22P/17, RPKP.01.03.02-IZ.00-04-23P/17, RPKP.01.04.01-IZ.00-04-24P/17, RPKP.01.05.01-IZ.00-04-25P/17)

od 2017-03-23 do 2017-03-27

Dodane: 2017-03-23 13:07:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-28 10:48:41 przez Jarosław Lorenc

Zakończony [27.03.2017]

Wyniki naboru [30.03.2017]

W odpowiedzi na wezwanie nr:

RPKP.01.02.02-IZ.00-04-22P/17, 

RPKP.01.03.02-IZ.00-04-23P/17,

RPKP.01.04.01-IZ.00-04-24P/17,

RPKP.01.05.01-IZ.00-04-25P/17.

został złożony 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 205 384 480,14 zł.

Informacje dotyczące złożonego projektu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPKP.01.02.02-IZ.00-04-22P/17, RPKP.01.03.02-IZ.00-04-23P/17, RPKP.01.04.01-IZ.00-04-24P/17, RPKP.01.05.01-IZ.00-04-25P/17 w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe, 1.3.2. Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitał, 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw, 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/501/17 z dnia 30 marca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym pozytywnie projektem pozakonkursowym wybranym do dofinansowania złożonym w odpowiedzi na wezwanie nr RPKP.01.02.02-IZ.00-04-22P/17, RPKP.01.03.02-IZ.00-04-23P/17, RPKP.01.04.01-IZ.00-04-24P/17, RPKP.01.05.01-IZ.00-04-25P/17 w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe, 1.3.2. Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitał, 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw, 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekty pozytywnie zaopiniowane do dofinansowania (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: ZIT) – instytucją ogłaszającą nabór jest również Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca.

 

Terminy

Termin składania wniosku oraz orientacyjny termin oceny projektu zostanie wskazany w pisemnym wezwaniu do złożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na wezwanie tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na złożenie wniosku poza Generatorem Wniosków o Dofinansowanie – w wersji „word” (forma składania wniosku zostanie wskazana w wezwaniu do złożenia wniosku).

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 - „Wykazie projektów zidentyfikowanych[1]  przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP). Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów).
 
[1] Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy wdrożeniowej.  

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP oraz wpisujące się w typy projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach instrumentu ZIT - Instytucja Pośrednicząca dokonają oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP.

W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Kryteriach wyboru projektów.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość dofinansowania projektów określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach trybu pozakonkursowego nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących trybu pozakonkursowego udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT informacji udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00 - tel. (52) 58 59 446.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

1.    Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe
    Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe
    Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw
    Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe
(wezwanie nr RPKP.01.02.02-IZ.00-04-22P/17,  RPKP.01.03.02-IZ.00-04-23P/17, RPKP.01.04.01-IZ.00-04-24P/17, RPKP.01.05.01-IZ.00-04-25P/17)  - Dokumenty dotyczące wezwania do złożenia wniosku pozakonkursowego pn. „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez Instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020”