Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast, otaczających je gmin oraz władze województw ustalają cele i inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Formuła ta umożliwia wyjście poza granice administracyjne samorządów, co wzmocni oddziaływanie wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

 

Sformalizowana współpraca

Podmioty, w celu współpracy w trybie ZIT, zawiązują partnerstwo (np. stowarzyszenie czy związek międzygminny) lub podpisują porozumienie na mocy tzw. ustawy wdrożeniowej i przygotowują wspólną strategię (nazywaną Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Powinny się w niej znaleźć cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Aby nastąpiło ostateczne umocowanie współpracy ZIT, partnerstwa muszą podpisać porozumienie z zarządem województwa.

 

ZIT w województwie kujawsko-pomorskim

W naszym województwie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą wdrażane na poziomie wojewódzkim, tj. na obszarze Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.

Informacje na temat kalendarium prac nad ZIT w naszym regionie można znaleźć na stronie. Oficjalną stronę ZIT w Województwie Kujawsko-Pomorskiem znajdą Państwo tutaj

 

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty powinny mieć charakter zintegrowany i wpływać na rozwój całego obszaru. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest w następujących obszarach:

  • zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza;
  • poprawa integracji i wzrost atrakcyjności transportu publicznego;
  • gospodarka wodno-ściekowa;
  • ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej;
  • zwiększenie spójności społecznej oraz eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych;
  • zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.

 

Zobacz również

Znajdź dofinansowanie

Co musisz wiedzieć, żeby zrealizować projekt