Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Podczas piątkowego (2 grudnia) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o środki na rozwój sieci tramwajowych i zakupy taboru, budowane potencjału badawczo-wdrożeniowego firm, programy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz wsparcie osób pozostających bez pracy. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Uruchomienie środków na budowane potencjału badawczo-wdrożeniowego MŚP

Uruchomienie środków na budowane potencjału badawczo-wdrożeniowego małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów takich firm i ich partnerstw z instytucjami naukowymi zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku. Będzie można za nie tworzyć i rozwijać zaplecza badawcze podmiotów biznesowych. Alokacja wynosi blisko 26 milionów euro, czyli ponad 100 milionów złotych.

 

– Zależy nam, by te pieniądze trafiły zarówno do przedsiębiorstw, które mają już doświadczenie w tego typu działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, jak i takich, które dopiero tę drogę rozpoczynają. A także na tym, by służyły pobudzaniu współpracy nauki i biznesu, transferowi wiedzy, budowaniu klastrów innowacyjnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Biznes będzie też ostatecznym beneficjentem innego przygotowywanego obecnie konkursu, w którym rozdysponujemy środki na rozwój międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Będą mogły o nie aplikować instytucje otoczenia biznesu, które przygotują programy grantowe zakładające subwencje na udział w targach i wystawach, poszukiwanie zagranicznych partnerów i kwalifikowane usługi doradcze. 

 

Czysty miejski transport publiczny

Kolejny pakiet konkursów dotyczy nakładów na rozwój tak zwanego czystego miejskiego transportu publicznego, w naszym przypadku przede wszystkim systemu połączeń tramwajowych. W dwóch z nich, zaplanowanych na drugi kwartał 2017, na budowę torów, platform przesiadkowych i innych elementów tramwajowej infrastruktury oraz na zakupy taboru i tworzenie systemów zarządzania ruchem przeznaczamy łącznie ponad 30 milionów euro, czyli ponad 130 milionów złotych. Trzeci z konkursów zostanie ogłoszony (przez instytucję pośredniczącą) w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu.

 

Konkursy dotyczące polityki społecznej w I kwartale 2017

W pierwszych miesiącach przyszłego roku ogłosimy dwa konkursy dotyczące polityki społecznej. W pierwszym rozdysponujemy środki na adresowane do osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym programy aktywizacyjne (blisko 3 mln euro, czyli ok. 13 mln złotych), w drugim na realizacje potrzeb lokalowych placówek preadopcyjnych (milion euro, czyli ponad 4 miliony złotych). Komitet Monitorujący zdecyduje też o finansowym zasileniu powiatowych urzędów pracy w całym województwie (w trybie pozakonkursowym) z przeznaczeniem m. in. na dotacje na staże, szkolenia, kursy i studia podyplomowe oraz pierwszy własny biznes dla osób bezrobotnych. 

 

Programy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

4 miliony złotych to pula konkursowa uruchamiana z myślą o programach wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. To zaproszenie do aplikowania dla instytucji medycznych, gotowych podjąć się organizacji badań przesiewowych dla osób z grup ryzyka.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego  

http://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/30172-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpo-2

 

Agenda (.doc)

Lista obecności (.pdf)

Protokół (.pdf)

 

Pozostałe prezentacje:

 

Uchwały:

 • Uchwała Nr 129/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 128/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 127/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 126/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 125/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 124/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania: 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 123/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Digitalizacja zasobów regionalnych.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 122/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich w ramach Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: projekty grantowe.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 121/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 120/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 119/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 118/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Program profilaktyczny dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 117/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Działania na rzecz aktywnego włączenia społecznego i powrót na rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 116/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 115/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT , Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)