Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podczas XIII posiedzenia w dniu 27 października 2016 r., Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P  na lata 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa warunkami udzielania wsparcia w ramach najniższego poziomu polityki terytorialnej oraz kryteriami wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie z obszaru polityki społecznej, rozwoju infrastruktury medycznej, energetyki odnawialnej i przygotowywania terenów pod inwestycje. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa - Piotr Całbecki.

Posiedzenie rozpoczęła informacja na temat stanu wdrażania RPO w zakresie: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w zakresie WUP. (WUP jest instytucją pośredniczącą RPO w dziedzinie projektów dedykowanych rynkowi pracy)

Ważny segment tematyczny dotyczył środków przeznaczonych w RPO na rozwój bazy materialnej publicznej służby zdrowia. Uruchamiamy pieniądze na inwestycje w szpitalach wojewódzkich i szpitalach powiatowych oraz na rozwój diagnostyki w opiece ambulatoryjnej (podstawowa opieka medyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna).

Zatwierdzone dziś kryteria wyboru projektów dotyczą także sfery szeroko rozumianego wsparcia rodzin oraz aktywizacji społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych wykluczeniem. Chodzi o środki na przedsięwzięcia w dziedzinie integracji społecznej oraz takie, które poszerzają dostępność usług społecznych adresowanych do rodzin i instytucji pieczy zastępczej.

Członkowie KM zatwierdzili także zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego  http://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/30038-obraduje-komitet-monitorujacy-rpo-3

 

Agenda (.doc)

Lista obecności (.pdf)

Protokół (pdf)

 

Pozostałe prezentacje:

 

Uchwały:

 • Uchwała Nr 107/2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 106/2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 105/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Imprezy kulturalne.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 104/2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 103/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, schemat: Wały przeciwpowodziowe.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 102/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 101/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarcząj.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 100/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 99/2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 98/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Infrastruktura w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 97/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Infrastruktura w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych poprzez realizację projektów zwiększających dostępność do tych usług na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 95/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację projektów w zakresie włączenia i integracji społecznej na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 94/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 93/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 92/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez realizację projektów zwiększających dostępność do tych usług w szczególności świadczonych w środowisku lokalnym.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)