Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

W dniach 1-2 września, w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Górznie odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020.

Agenda (.doc)

Lista obecności (.pdf)

Protokół (pdf)

Zaprezentowane informacje

Członkom Komitetu zaprezentowano  informacje o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz stan wdrażania projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu  jako Instytucji Pośredniczącej w ramach  RPO WK-P 2014-2020 w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto przedstawiona została Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz podział zadań między Instytucję Zarządzającą  a Instytucję Pośredniczącą ZIT.

IZ RPO przygotowała zestawienie, w którym pokazano jak w  perspektywie 2007-2013 Województwo Kujawsko-Pomorskie wykorzystało  możliwości i jakie są nowe szanse dla rozwoju województwa w perspektywie 2014-2020.

Szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju  to jedno z założeń   instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Członkom Komitetu zaprezentowano w jakiej formule instrument ten realizowany będzie w województwie kujawsko-pomorskim oraz  jakie obszary wsparcia obejmie.

Pozostałe prezentacje: (doprecyzowane projekty ściekowe, Interpretacja MIR w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej).

 

Uchwały

Członkowie zatwierdzili następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 91/2016 z dnia 2 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 90/2016 z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat: Zapewnienie dostępu do usług rozwojowych przez sektor MŚP w zakresie usług szkoleniowych i doradczych.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 89/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 88/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 87/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Ochrona siedlisk i gatunków – projekt grantowy.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 86/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 85/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Infrastruktura służąca do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej z OZE.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 84/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Sieci elektroenergetyczne dedykowane przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych z OZE do KSE.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 83/2016 z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 82/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 81/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT w ramach Działania  3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)