Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Obradujący 26 lipca w Toruniu Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 debatował nad zaproponowanymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych jeszcze w trzecim kwartale 2016 konkursach o dofinansowanie, a także w konkursach o dofinansowanie ogłaszanych w ramach ZIT-u. Chodzi między innymi o środki na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dodatkowe zajęcia językowe i zajęcia z przedmiotów ścisłych w podstawówkach, gimnazjach i liceach. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Drugi duży segment tematyczny dzisiejszych obrad dotyczył przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie kultury, kształcenia zawodowego i gospodarki wodno-ściekowej, a także tak zwanej małej retencji.

Przyjęto również kryteria wyłaniania projektów w pięciu konkursach ogłaszanych przez instytucję pośredniczącą ZIT (chodzi o wydzieloną z RPO pulę środków dedykowaną bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu, rolę instytucji pośredniczącej pełni prezydent Bydgoszczy). Kryteria te trafiają pod obrady komitetu za pośrednictwem zarządu województwa i po ich zaakceptowaniu przez zarząd województwa. Obszary interwencji, których dotyczą dzisiejsze, to gospodarka ściekowa, inwestycje w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, poprawa warunków funkcjonowania szkolnictwa zawodowego oraz dodatkowe zajęcia językowe i matematyczno-przyrodnicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Podczas dzisiejszego posiedzenia zostały przedstawione informacje na temat wdrażania RPO – zarówno w segmencie finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (inwestycje), jak i w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty miękkie, przedsięwzięcia z dziedziny rozwoju społecznego).

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Agenda XI posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc)

Lista obecności (.pdf)

Protokół  z XI pos. KM RPO (.pdf)

 

PREZENTACJE:

Uwagi Komisji Europejskiej (KE) oraz autopoprawki Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020 Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (.ppt)

Uwagi Komisji Europejskiej (KE) oraz autopoprawki Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020 Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (.ppt)

Uwagi Komisji Europejskiej (KE) oraz autopoprawki Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020 Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (.ppt)

Uwagi Komisji Europejskiej (KE) oraz autopoprawki Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020 Działanie 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT (.ppt)

Uwagi Komisji Europejskiej (KE) oraz autopoprawki Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020 Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (.ppt)

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT Kryterium D.2.3 Projekt jest zgodny ze Strategią na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji (.ppt)

Autopoprawki Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020 Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie zasobów ochrony kultury w ramach ZIT (.ppt)

Autopoprawki Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020 Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury (.ppt)

Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (.ppt)

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (.ppt)

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stan na dzień 25.07.2016 (.ppt)

 

UCHWAŁY

 • Uchwała Nr 79/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii Grupy roboczej ds. RLKS w kwestii załącznika do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 78/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 77/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 76/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów Kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie Kultury w ramach polityki terytorialnej.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 75/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 74/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Schemat: Infrastruktura małej retencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020..
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 73/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Schemat: Wsparcie dla podmiotów obsługujących inwestorów i eksporterów poprzez przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 72/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Schemat: Projekty dotyczące zwiększenia dostępności lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w celu rozwoju świadczonych usług.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 71/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT w ramach Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 70/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w ramach Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Schemat: Podnoszenie kompetencji językowych i matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, konkurs dedykowany JST.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 69/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)..
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 68/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów Kultury w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 67/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 66/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020..
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 65/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – poza polityką terytorialną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020..
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)