Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Obradujący 28 czerwca w Toruniu Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 debatował nad zaproponowanymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy w nowej perspektywie na posiedzeniu KM stawały zasady wsparcia w dziedzinie służby zdrowia. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

W dwóch konkursach zaplanowanych na trzeci kwartał 2016 rozdysponujemy wsparcie na zakupy sprzętu medycznego i medycznych rozwiązań informatycznych (sprzęt i oprogramowanie) dla placówek funkcjonujących w publicznym systemie lecznictwa oraz na informatyzację, w tym e-dostępność i elektroniczny system obiegu dokumentacji, w przychodniach (podstawowa opieka medyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna). Alokacja wynosi łącznie 15 milionów euro (66 milionów złotych).  

- W ciągu trzech najbliższych miesięcy ogłosimy też konkurs o dofinansowanie programów w dziedzinie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Chcemy, by programami takimi zostało objętych co najmniej 15 tysięcy mieszkańców regionu - przede wszystkim osoby w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach wcześniej wystąpił ten rodzaj schorzenia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Przeznaczamy na to 6 milionów euro (blisko 26,5 miliona złotych).

Drugi duży segment tematyczny dzisiejszych obrad dotyczy przedsięwzięć w dziedzinie polityki społecznej. Łącznie 12 mln euro (blisko 53 mln złotych), z przeznaczeniem na programy związane z reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zasili budżety projektów realizowanych przez instytucje samorządowe, a także podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

5 milionów euro (22 mln złotych) to pula na wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, czyli firm związanych z którąś z kujawsko-pomorskich uczelni, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. Przedsiębiorczym akademikom, dzięki którym Kujawsko-Pomorskie ma szanse skrócić dystans dzielący nas od najlepszych w tej materii ośrodków w kraju, proponujemy tym razem subwencje na prowadzenie badań. Warunkiem będzie przedstawienie planów badawczych.   

Komitet Monitorujący zajmował się wczoraj także środkami RPO na digitalizację i cyfrowe udostępnianie regionalnych zasobów kulturowych i naukowych, przede wszystkim bibliotecznych; inwestycje (budowa, remonty, modernizacja) w lokalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych; modernizację energetyczną budynków publicznych.

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Agenda X posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc)

Lista obecności - X pos. KM- 28 czerwca 2016 r. (.pdf)

Protokół  z X pos. KM RPO (.pdf)

 

PREZENTACJE:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania X posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020 28.06.2016 (.pptx)

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stan na dzień 28.06.2016 (.pptx)

Komitet Sterujący do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia Zasady określone w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne. (.pptx)

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (.pptx)

 

UCHWAŁY

 • Uchwała Nr 62/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej, Schemat: Program profilaktyczny dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 61/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 60/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie zdrowia.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 59/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 58/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 57/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 56/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – poza polityką terytorialną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 55/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 54/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego schemat: digitalizacja zasobów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 53/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie administracji.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 52/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie realizowane przez warsztaty terapii zajęciowej (wtz) i zakłady aktywizacji zawodowej (zaz).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 51/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie realizowane przez centra integracji społecznej (cis) i kluby integracji społecznej (kis).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 50/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, wsparcie ukierunkowane na realizację programów aktywności lokalnej (pal).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 49/2016z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację programów na rzecz zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 48/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu Schemat : wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)