Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 2020, Berlin

przez Leszek Nienartowicz

Zapraszamy kujawsko-pomorskie firmy z branży rolno-spożywczej do udziału w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie w dniach 17-26 stycznia 2020 r. Targi w Berlinie zaliczają się do najważniejszych wydarzeń branży spożywczej na świecie. Rekrutacja potrwa do 31 października 2019 r.

 

Rekrutacja ma charakter otwarty i jest skierowana do wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP reprezentujących branżę rolno-spożywczą, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia zarejestrowania działalności do dnia zgłoszenia udziału w Targach.

 

Celem uczestnictwa w Targach jest ukazanie potencjału gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, promowanie postaw proeksportowych przedsiębiorstw i/lub zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia/rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych i poznanie perspektywicznych rynków zagranicznych oraz nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi w ramach realizowanego projektu.

 

Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche organizowane są w ramach projektu nr RPKP.01.05.02-04-003/18, pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, kryteria i koszty udziału przedsiębiorstw, zawarte są w  Regulaminie uczestnictwa.

 

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału w Targach poprzez wypełnienie i przesłanie
w formie papierowej wniosku o uczestnictwo wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa
i Geodezji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, z tytułem: „Targi Grüne Woche 2020”.

Lista dokumentów:

 

Termin rekrutacji: do 31 października 2019 r.

Wróć