Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

RPO: drogi, termomodernizacja, kanalizacja

W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego są środki na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Aktualne konkursy o dofinansowanie projektów dotyczą między innymi budowy i modernizacji dróg, modernizacji energetycznej budynków publicznych, a także rozwoju sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę.

- O wsparcie mogą ubiegać się przede wszystkim samorządy lokalne a także ich partnerzy i podległe instytucje. Pomoc finansową na termomodernizację budynków otrzymają też między innymi organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze. Zachęcam do aplikowania o te środki – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Konkursy

Ogłoszone przez zarząd województwa konkursy z dziedziny rozbudowy i modernizacji publicznej infrastruktury, w których nabór wniosków trwa lub wkrótce się rozpocznie dotyczą

 

 

  • Budowa infrastruktury wodno-ściekowej. Konkurs dotyczy kompleksowych inwestycji realizowanych w aglomeracjach o wielkości od 2 do 10 tysięcy mieszkańców. Samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie między innymi na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), a także systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody. Nabór wniosków ruszy 22 września i potrwa do 25 listopada - konkurs nr RPKP. 04.03.00-IZ.00-04-037/16

 

  • Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli jest w sumie 79 milionów złotych. Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o środki na budowę, przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich, węzłów i skrzyżowań. Wsparcie można przeznaczyć także na tworzenie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego (zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetlna, kładki, przejścia podziemne). Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych miast ustalono według kryterium liczby mieszkańców. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października - konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16.

 

  • Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (z wyłączeniem miast prezydenckich) mogą się ubiegać w sumie o ponad 92 miliony złotych dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizacja dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć dróg zapewniających bezpośrednie połączenie z autostradą, drogą ekspresową, portem lotniczym, terminalami towarowymi lub terenami inwestycyjnymi. Podstawą do ustalenia maksymalnych kwot wsparcia dla poszczególnych powiatów był stosunek sumy długości dróg lokalnych w danym powiecie do sumy długości dróg lokalnych w województwie. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października - konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16.

 

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wróć