Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Obraduje Komitet Monitorujący RPO

Podczas odbywającego się w czwartek (27 października) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmuje się przedłożonymi przez zarząd województwa warunkami udzielania wsparcia w ramach najniższego poziomu polityki terytorialnej oraz kryteriami wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie z obszaru polityki społecznej, rozwoju infrastruktury medycznej, energetyki odnawialnej i przygotowywania terenów pod inwestycje. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Stan wdrażania RPO

Posiedzenie rozpoczęła informacja na temat stanu wdrażania RPO, prezentowana przez dyrektorów Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim, Kamilę Radziecką i Łuksza Jaworskiego, oraz wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Beatę Piskorską. WUP jest instytucją pośredniczącą RPO w dziedzinie projektów dedykowanych rynkowi pracy.

 

Rozwój bazy materialnej publicznej służby zdrowia

Ważny segment tematyczny dotyczył środków przeznaczonych w RPO na rozwój bazy materialnej publicznej służby zdrowia. Uruchamiamy pieniądze na inwestycje w szpitalach wojewódzkich i szpitalach powiatowych oraz na rozwój diagnostyki w opiece ambulatoryjnej (podstawowa opieka medyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna).

 

Włączenie społeczne

Zatwierdzane kryteria wyboru projektów dotyczyły także sfery szeroko rozumianego wsparcia rodzin oraz aktywizacji społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych wykluczeniem. Chodzi o środki na przedsięwzięcia w dziedzinie integracji społecznej oraz takie, które poszerzają dostępność usług społecznych adresowanych do rodzin i instytucji pieczy zastępczej.

 

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wróć