Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nabór kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

przez Mateusz Hering

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w następujących dziedzinach:

 1. Infrastruktura B+R nr 1,
 2. Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach nr 2,
 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w sektorze publicznym nr 3,
 4. Inwestycje w MŚP nr 4,
 5. Uzbrojenie terenów pod inwestycje nr 5,
 6. Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP nr 6,
 7. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna nr 7,
 8. Transport i tabor miejski nr 8,
 9. Gospodarka wodno-ściekowa nr 11,
 10. Dziedzictwo Kulturowe nr 12,
 11. Bioróżnorodność przyrodnicza nr 13,
 12. Infrastruktura drogowa nr 14,
 13. Transport kolejowy nr 15,
 14. Infrastruktura ochrony zdrowia nr 16,
 15. Infrastruktura społeczna nr 17,  
 16. Rewitalizacja nr 18,
 17. Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego nr 19,
 18. Infrastruktura edukacyjna nr 20.

 

Termin naboru

Nabór odbędzie się w dniach od 12 września 2016 r. do 23 września 2016 r.

 

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem Dziedziny do której aplikuje kandydat) należy przesłać pocztą lub złożyć w Punkcie informacyjno-podawczym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, należy przesyłać
w terminie od dnia 12.09.2016 r. do dnia 23.09.2016 r.

W przypadku ubiegania się przez jedną osobę o wpis na listę kandydatów na ekspertów w kilku dziedzinach wymienionych w pkt. 1-18, należy złożyć w ramach każdej dziedziny osobny formularz kwestionariusza osobowego. Do każdego kwestionariusza należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w ramach danej dziedziny.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Załączniki

 1. Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020(.pdf)
 2. Formularz zgłoszeniowy - Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (.doc)
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta (.pdf)

 

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów

 1. Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)
 2. Załącznik 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Wykaz dziedzin /aspektów RPO WK-P 2014-2020 (.pdf)
 3. Załącznik 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów - wersja word (.doc)
 4. Załącznik 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Oświadczenia kandydata na eksperta - (.pdf)
 5. Załącznik 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 6. Załącznik 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (.pdf)
 7. Załącznik 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Wzór umowy o dzieło (.pdf)
 8. Załącznik 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Ankieta oceny pracy eksperta (.pdf)
 9. Załącznik 8 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Zasady udziału ekspertów na etapie procedury odwoławczej (.pdf)
 10. Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

Wróć