Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

przez Maciej Wójcik

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w następujących aspektach:

1. Finansowo-ekonomicznym, związanym z oceną kryteriów oceny merytorycznej wskazanych przez IZ w szczególności ocena poprawności sporządzonej analizy finansowo- ekonomicznej.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w aspekcie finansowo-ekonomicznym (.pdf)
 2. Formularz zgłoszeniowy - Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów - wersja (.pdf), wersja edytowalna word (.doc)
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta (.pdf)

 

2. Technicznym, związanym z oceną wykonalności technicznej, technologicznej i instytucjonalnej projektu, w tym weryfikacja harmonogramu i kosztorysu z dokumentacją techniczną oraz w zakresie prawa budowlanego.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w aspekcie technicznym (.pdf)
 2. Formularz zgłoszeniowy - Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów - wersja (.pdf), wersja edytowalna word (.doc)
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta. (.pdf)

 

Nabór odbędzie się w dniach 16 – 27 listopada 2015 r.

 

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów

 1. Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)
 2. Załącznik 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Wykaz dziedzin aspektów RPO WK-P 2014-2020 (.pdf)
 3. Załącznik 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów - wersja (.pdf), wersja edytowalna word (.doc)
 4. Załącznik 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Oświadczenia kandydata na eksperta (.pdf)
 5. Załącznik 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 6. Załącznik 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (.pdf)
 7. Załącznik 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Wzór umowy o świadczenie usług z ekspertem RPO 2014-2020 (.pdf)
 8. Załącznik 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Ankieta oceny pracy eksperta (.pdf)
 9. Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie merytorycznej projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. (.pdf)

 

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ekspert ds. oceny finansowo-ekonomicznej" lub z dopiskiem „ekspert ds. technicznych z aspektu prawa budowlanego RPO WK-P") należy przesłać pocztą lub złożyć w Punkcie informacyjno-podawczym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, należy przesyłać w terminie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 27 listopada 2015 r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu lub data stempla pocztowego (dowodu nadania) w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (analogicznie przez kuriera).

Wróć