Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nabór kandydatów na ekspertów

przez Monika Rybicka

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w następujących dziedzinach:

1. Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach związanym z oceną kryteriów preselekcyjnych/oceną kryteriów merytorycznych wskazanych przez IZ w szczególności badania i innowacje w przedsiębiorstwach rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R.

2. Inwestycje w MŚP związanym z oceną kryteriów preselekcyjnych/oceną kryteriów merytorycznych wskazanych przez IZ w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach następujących dziedzin: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Inwestycje w MŚP (.pdf)
 2. Formularz zgłoszeniowy - Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (.doc)
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta (.pdf)
 4. Oświadczenie kandydata na eksperta dotyczące naboru kandydatów na ekspertów w ramach następujących dziedzin: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Inwestycje w MŚP (.pdf)

Nabór odbędzie się w dniach od 11 lipca do 22 lipca 2016 r.

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów

 1. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)
 2. Załącznik 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Wykaz dziedzin /aspektów RPO WK-P 2014-2020 (.pdf)
 3. Załącznik 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów - wersja word (.doc)
 4. Załącznik 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Oświadczenia kandydata na eksperta - (.pdf)
 5. Załącznik 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 6. Załącznik 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (.pdf)
 7. Załącznik 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Wzór umowy o dzieło(.pdf)
 8. Załącznik 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów - Ankieta oceny pracy eksperta (.pdf)
 9. Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie merytorycznej projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 z późn. zm. (.pdf)

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dziedzina - Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach” lub „Dziedzina – Inwestycje w MŚP”) należy przesłać pocztą lub złożyć w Punkcie informacyjno-podawczym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, w terminie od dnia 11 lipca 2016 r. do dnia 22 lipca 2016 r.

Informujemy, iż w przypadku ponownego kandydowania na eksperta w ramach kolejnych naborów na Państwa prośbę mogą zostać uwzględnione poprzednio złożone dokumenty aplikacyjne. Należy jednak pamiętać, iż każdorazowo kandydat na eksperta zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz dodatkowych wymaganych w naborze dokumentów.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu lub data stempla pocztowego (dowodu nadania) w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (analogicznie przez kuriera).

 

Wróć