Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Komunikat IZ RPO

przez Anna Sikora

Komunikat IZ RPO dotyczący wypełnienia normy art. 65 ust 6 rozporządzenia  nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w przypadku konkursów z zastosowaniem etapu preselekcji.

 

W przypadku konkursów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, prowadzonych z tzw. etapem preselekcji, przedłożenie wniosku preselekcyjnego inicjuje procedurę ubiegania się o dofinansowanie projektu. Wniosek taki podlega ocenie, a więc złożenie go jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu. W związku z tym ewentualne zakończenie realizacji projektu po dacie złożenia wniosku preselekcyjnego wypełnia normę art. 65. ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013[1]. W związku z powyższym IZ RPO informuje, iż odbiór ostatnich robót budowlanych nie może nastąpić przed złożeniem wniosku preselekcyjnego, natomiast może nastąpić przed złożeniem właściwego wniosku o dofinansowanie projektu. Podmiot realizujący projekt może również otrzymać, przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, ostateczną decyzję na użytkowanie obiektu.

Powyższa interpretacja dotyczy projektów, w których nie wystąpi pomoc publiczna.

Natomiast kryterium dotyczące gotowości projektu do realizacji, co do zasady, musi zostać spełnione w momencie składania właściwego wniosku o dofinansowanie projektów. Na etapie preselekcji nie będzie weryfikowane, czy projekt posiada decyzje zezwalające na jego realizację. IZ RPO zwraca jednak uwagę na konieczność analizy kryteriów wyboru projektu obowiązujących w danym konkursie, gdyż mogą się one różnić w poszczególnych konkursach.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie nr 1303/2013).

Wróć