Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020 z 24.08.2016 r.

Komunikat dotyczący kryterium „Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego”.

Instytucja Zarządzająca RPO WKP 2014-2020 informuję, iż w ramach kryterium „Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” podczas oceny merytorycznej projektu złożonego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs weryfikowane będzie czy dla strategii danego obszaru (OSI lub ORSG) wydano pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, że opinia ta dotyczy również listy podstawowej propozycji projektowych, stanowiącej jeden z elementów strategii, celem uzyskania pozytywnej oceny projektu w ramach przedmiotowego kryterium konieczne jest umieszczenie propozycji projektowej na liście podstawowej.

Wróć