Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący zmian zakresu rzeczowego lub finansowego projektów składanych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16

przez Monika Rybicka

W związku z licznymi pytaniami wnioskodawców o możliwość dokonywania zmian między wnioskiem preselekcyjnym a wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16, ogłoszonego dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, że dokonywanie zmian we właściwym wniosku o dofinansowanie w stosunku do wniosku preselekcyjnego jest co do zasady niedopuszczalne.

Wynika to w szczególności z definicji projektu wskazanej w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2016.217 ze zm.), (dalej: ustawa wdrożeniowa) – projekt jest to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Zmiana w zakresie przedmiotu projektu może powodować, że będziemy mieli do czynienia z innym projektem.

Ponadto, wynika to z samej istoty preselekcji. Należy zwrócić uwagę, że na etapie oceny preselekcyjnej weryfikacji podlegał zakres projektu w ramach kryterium P.3 Wsparcie realizacji celów określonych dla Poddziałania 1.6.2, w tym innowacyjność przedsięwzięcia. Zatem zmiana zakresu rzeczowego projektu może mieć wpływ na ocenę kryterium P.3. i wynik preselekcji.

Od powyższej zasady zakazu dokonywania zmian pomiędzy wnioskiem preselekcyjnym a właściwym wnioskiem o dofinansowanie są możliwe odstępstwa, ale powinny być to sytuacje wyjątkowe i obiektywnie uzasadnione. Jednocześnie ryzyko związane ze zmianą zapisów wniosku o dofinansowanie projektu ponosi wnioskodawca. Zgodnie bowiem z regulaminem konkursu zasadą jest, że wniosek o dofinsowanie projektu może podlegać zmianie jedynie w zakresie, w jakim nie prowadzi to do istotnej modyfikacji, której definicja znajduje się w regulaminie konkursu.

W związku z powyższym, każda zmiana we wniosku o dofinansowanie w stosunku do zapisów wniosku preselekcyjnego zostanie zweryfikowana indywidualnie przez Komisję Oceny Projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu z u uwzględnieniem ww. definicji istotnej modyfikacji, zakresu rzeczowego projektu i jego celów, wyniku oceny preselekcyjnej oraz kryteriów wyboru projektów.

Wróć