Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Miejsce spotkania i uczestnicy

W dniu 22 marca  2015 r. w Bydgoszczy, w Hotelu PARK odbyło się VII posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, spoza administracji, obserwatorzy oraz przedstawiciele z głosem doradczym, jak również przedstawiciele na zaproszenie Przewodniczącego. W posiedzeniu uczestniczył Przedstawiciel Komisji Europejskiej- Szymon Pogorzelski. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komitetu - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

Barbara Jesionowska - z-ca Dyr.  Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła informacje na temat prac IZ RPO w zakresie realizacji Programu, w tym stanu wypełnienia warunkowości ex-ante dla RPO WK-P 2014-2020.

 

Stanowiska Grup roboczych

Przewodniczący Grup roboczych powołanych w ramach KM RPO WK-P na lata 2014-2020  - ds. kryteriów wyboru projektów- Iwona Pietruszewska-Cetkowska, ds. EFS- Adam Szponka oraz Grupy ds. RLKS- Elżbieta Siemiątkowska, zaprezentowali Stanowiska Grup roboczych  w sprawie przedstawienia Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P na lata 2014-2020 opinii do kryteriów  wyboru projektów dla następujących działań dla: 

 • Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat projekty grantowe,
 • Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, poza polityką terytorialną,
 • ogólnych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,
 • Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych,
 • Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe,
 • stanowisko w sprawie interpretacji stosowanych trybów wyboru projektów w ramach RLKS dla projektów grantowych i własnych LGD w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społecznośćoraz projektów z zakresu kosztów bieżących i animacji, grantowych i własnych LGD w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Przedstawiciele IZ RPO zaprezentowali także stanowiska IZ wobec uwag  Komisji Europejskiej zgłoszonych do poszczególnych kryteriów.  Członkowie Komitetu przyjęli uchwały zatwierdzające powyższe kryteria oraz uchwałę dotyczącą  RLKS.

Ponadto, wobec toczącej się w różnych gremiach dyskusji na temat wydatkowania środków UE z regionalnych programów operacyjnych wcześniejszej i obecnej perspektywy, członkowie KM wypracowali  Stanowisko, w którym pozytywnie oceniają przyjęte przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego standardy wdrażania RPO.

 

Agenda VII posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc)

Lista obecności - VII pos. KM- 22 marca 2016 r. (.pdf)

Protokół  z VII pos. KM RPO (.pdf)

 

PREZENTACJE (w formacie .ppt/.pptx):

 

UCHWAŁY:

 • Uchwała Nr 17/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf)  / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 16/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 (podjęta w trybie obiegowym)
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 15/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 14/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc  na wsparcie przygotowawcze w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 13/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach Działania 10.2. Edukacja ogólna i zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 12/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 11/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. RLKS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała nr 10/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. EFS w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Stanowisko nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie dotychczasowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.doc)