Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Uczestnicy 

W dniu 18 lutego 2016 r. odbyło się VI posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, spoza administracji, obserwatorzy oraz przedstawiciele z głosem doradczym, jak również przedstawiciele na zaproszenie Przewodniczącego. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komitetu- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

 

Zaprezentowane informacje

Barbara Jesionowska - z-ca Dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła informacje na temat prac IZ RPO w zakresie realizacji Programu, w tym stanu wypełnienia warunkowości ex-ante dla RPO WK-P 2014-2020. Jednym z punktów w porządku obrad było zatwierdzenie kryteriów w ramach projektu zintegrowanego. Pani Dyrektor przybliżyła ideę projektów zintegrowanych. Poinformowała, że projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu.

 

Stanowiska Grup roboczych

Przewodniczący Grup roboczych - ds. kryteriów wyboru projektów oraz ds. EFS, powołanych w ramach KM RPO WK-P na lata 2014-2020 zaprezentowali Stanowiska Grup roboczych w sprawie przedstawienia Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P na lata 2014-2020 opinii do kryteriów wyboru projektów dla następujących działań: projektu zintegrowanego (etap preselekcji) dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Członkowie Komitetu zatwierdzili uchwały zatwierdzające powyższe kryteria.

Agenda VI posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc)

Lista obecności (.pdf)

Protokół  z VI pos. KM RPO (.pdf)

 

PREZENTACJE (w formacie .pptx):

 

UCHWAŁY:

 • Uchwała Nr 3/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektu zintegrowanego (etap preselekcji) dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 4/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 5/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 6/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 7/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 8/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)