Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

W dniu 15 grudnia 2015 r. w Hotelu BULWAR w Toruniu  odbyło się V posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej,  spoza administracji, obserwatorzy oraz przedstawiciele z głosem doradczym, jak również przedstawiciele na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu. Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli  przedstawiciele Komisji Europejskiej – Maria Galewska- DG REGIO oraz Szymon Pogorzelski – DG EMPL.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ma obowiązek sporządzenia planu ewaluacji Programu i przedstawienie go Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P 2014-2020 nie później niż rok po przyjęciu programu operacyjnego. KM RPO WK-P 2014-2020 ostatecznie akceptuje przygotowany plan. W związku z tym, Jolanta Rudnicka – Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji DRR przedstawiła Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który następnie członkowie jednogłośnie zatwierdzili.

Członkowie Komitetu zatwierdzili ponadto  kryteria wyboru projektów dla Działania 3.3 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, kryteria wyboru projektów dla Działania  8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Osi  priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, kryteria wyboru projektów dla Działania  9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej w ramach Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo.

Barbara Jesionowska - z-ca Dyr.  Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła  członkom KM informacje na temat Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P orazstanu wypełnienia warunkowości ex-ante dla RPO WK-P 2014-2020.

Członkowie Komitetu zostali też zapoznani z zasadami kwalifikowalności kosztów w perspektywie 2014-2020  oraz systemem oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Agenda V posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc)

Lista obecności (.pdf)

Protokół z V posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

pobierz: skan (.pdf)dokument dostępny (.doc)

 

PREZENTACJE (w formacie .ppt/.pptx):

 

DODATKOWE MATERIAŁY:

 

UCHWAŁY:

 • Uchwała Nr 32/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 33/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 34/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 35/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)