Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja

Łączna alokacja: 131 079 539 euro

 

Priorytet inwestycyjny: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

- tworzenie placówek wychowania przedszkolnego oraz wsparcie istniejących ośrodków w zakresie generowania nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawy jakości usług edukacyjnych;

- realizacja działań, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych (języki obce, nauki matematyczno-przyrodnicze, TIK) oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) istotnych z punktu widzenia rynku pracy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

- realizacja staży zawodowych we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

- doradztwo edukacyjno-zawodowe - zindywidualizowane wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów młodszych i niepełnosprawnych w tym programy stypendialne;

- wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty;

- tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego.

 

Priorytet inwestycyjny: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

- wsparcie osób dorosłych zainteresowanych podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji ICT i z języków obcych (szkolenia i kursy).

 

Priorytet inwestycyjny: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

- współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

- realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami;

- doradztwo edukacyjno-zawodowe służące diagnozie potrzeb i możliwości osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy udziałem w kształceniu ustawicznym;

- realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu kompetencji.